SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

203.

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, i 137/15 - ispravak pročišćenog teksta), članka 16. stavka 1. i 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu («Službene novine« broj 30/16 i 26/17), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije («Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije («Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici održanoj 23. studenog 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o sufinanciranju projekta energetska obnova
osam školskih zgrada

 

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

KLASA: 021-04/17-01/9

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-38

Rijeka, 23. studenog 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr