SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

199.

Na temelju članka 12. stavka 1. i 3. Zakona o ustanovama (''Narodne novine'' broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/ 08), članka 35. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i137/15), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije (''Službene novine'' broj 23/09, 9/13, i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (''Službene novine'' broj 26/09, 16/13, i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 7.sjednici održanoj 23. studenog 2017. godine, donijela je

ODLUKUO
O SNIVANJU USTANOVE »REGIONALNA
ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER«

I. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se ustanova pod nazivom »Regionalna energetska agencija Kvarner« (u daljnjem tekstu: Ustanova).

Ustanova će u svom radu koristiti i naziv na engleskom jeziku koji glasi: InstitutionRegional Energy Agency Kvarner.

Sjedište Ustanove je u Rijeci, Ciottina 17b.

Članak 2.

Osnivač Ustanove je Primorsko-goranska županija sa sjedištem u Rijeci, Adamićeva 10.

Osnivačka prava iz stavka 1. ovog članka u ime Primorsko-goranske županije obavlja Župan Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Župan).

II. DJELATNOST USTANOVE

Članak 3.

Djelatnost Ustanove je:

.promicanje, priprema, provedba i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti na području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

.promicanje, priprema, provedba i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti na području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša

.stručna priprema za dodjelu energetskih koncesija i praćenje provedbe dodijeljenih koncesija

.istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja

.izrada energetskih bilanci

.izrada dugoročnih energetskih planova (»master« plan Županije)

.objavljivanje energetskih bilanci i dugoročnih energetskih planova Županije

.stručna podrška i praćenje realizacije energetskih projekata od važnosti za Županiju i lokalnu zajednicu

.promotivne aktivnosti, poticanje predinvesticijskih analiza za sve oblike energije uključene u integralno regionalno planiranje (IRP) u svim sektorima potrošnje

.organiziranje savjetodavnih aktivnosti prema kućanstvima, industriji i uslugama, organizacija obrazovnih programa kroz informativne kampanje uz sve raspoložive medije, tečajeve, seminare i slično

.savjetovanje u poslovanju i vođenju projekata

.monitoring provedenih energetskih programa i projekata

.implementacija nacionalnih energetskih programa na lokalnoj odnosno područnoj (regionalnoj) razini

.izrada predinvesticijskih i investicijskih studija

.izvođenje promotivnih, informativnih i obrazovnih programa kao trajnih i povremenih aktivnosti

.provođenje anketa i energetskih audita

.stručni poslovi prostornog uređenja

.projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina

.nadzor nad gradnjom

.proizvodnja električne energije

.prijenos električne energije

.distribucija električne energije

.opskrba električne energije

.izrada energetskih certifikata

.konzalting (savjetovanje) u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

.projektiranje sustava obnovljivih izvora energije

.nadzor nad projektima obnovljivih izvora energije i njihove izvedbe

Pored djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju upisanih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

III. TIJELA USTANOVE

Članak 4.

Tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 5.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće:

1) donosi StatutUstanove (u daljnjem tekstu: Statut),

2)donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,

3) donosi odluku o imenovanju i razrješenju ravnatelja,

4) donosi Poslovnik o svom radu,

5) donosi Pravilnik o radu,

6)donosi Godišnji plan rada Ustanove i prati njegovo izvršavanje,

7)donosi Godišnji financijski plan Ustanove i Godišnji obračun,

8) donosi Plan razvoja Ustanove,

9) raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja Ustanove,

10)donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Ustanove ili druge imovine,

11)donosi odluke o sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kuna,

12)odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na upravljanje Ustanovom, a za koja nije propisana nadležnost ravnatelja,

13)donosi i druge opće akte određene ovom Odlukom i Statutom.

Upravno vijeće akte iz stavka 2. točke 1., 2., 10. i 11. ovoga članka donosi uz suglasnost Župana. Upravno vijeće dužno je do 1. ožujka tekuće godine Županu dostaviti izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana rada Ustanove za prethodnu kalendarsku godinu i Godišnji plan rada za tekuću godinu. Upravno vijeće obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom.

Članak 6.

Upravno vijeće ima3 (tri) člana, a sastoji se od predsjednika i 2 (dva) člana koje imenuje i razrješuje Župan.

Upravno vijeće imenuje se na vrijeme od 4 (četiri) godine i iste osobe mogu biti ponovno imenovane.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu u iznosu kojeg utvrđuje Župan.

Članak 7.

Sastav, način izbora i način donošenja odluka Upravnog vijeća uređuje se Statutom.

Način rada Upravnog vijeća detaljnije se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 8.

Voditelj Ustanove je ravnatelj.

Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja koji raspisuje i provodi Upravno vijeće na način propisan zakonom i Statutom.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine, a istekom mandata može biti ponovno imenovan.

Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka mandata, na način i pod uvjetima propisanim zakonom i Statutom.

Za ravnatelja se može imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovimau struci.

Postupak i uvjeti za imenovanje ravnatelja propisuju se Statutom.

Članak 9.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Ustanovu, organizira i vodi poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove i zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluke Upravnog vijeća, odgovoran je za zakonitost rada Ustanove, te obavlja i druge poslove utvrđene ovom Odlukom i Statutom.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Ustanove u pravnom prometu i to u granicama svojih ovlasti.

Ravnatelj za svoj rad odgovara Upravnom vijeću.

Članak 10.

Ravnatelj je ovlašten sklopiti pravni posao čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 70.000,00 kuna.

Za pravne poslove čija je vrijednost iznad 70.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, ravnatelj je dužan pribaviti suglasnost Upravnog vijeća.

Ugovore o izvođenju projekata koji se financiranju u cijelosti ili dijelom iz sredstava trećih osoba, ravnatelj može sklopiti samo uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.

IV.IMOVINA USTANOVE I ODGOVORNOST ZA NJEZINE OBVEZE

Članak 11.

Sredstva za osnivanje i početak rada Ustanove osiguranasu u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

Sredstva za djelatnost Ustanove osiguravaju se:

.iz sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije

.iz sredstava ostvarenih radom i poslovanjem Ustanove sukladno zakonu

.putem potpora, sponzorstava i donacija

.iz drugih izvora u skladu sa zakonom

Sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije ostvaruju se na temelju odobrenih programa.

Ustanova nakon isteka poslovne godine izrađuje godišnje financijsko izvješće odnosno izvješće o poslovanju te ga dostavlja upravnom odjelunadležnom za područje energetike najkasnije do kraja ožujka tekuće godine

Članak 12.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove.

Članak 13.

Za obveze u poslovanju Ustanova odgovara cijelom svojom imovinom. Primorsko-goranska županija solidarno i neograničeno odgovara za obveze Ustanove.

V. OPĆI AKTI USTANOVE

Članak 14.

Ustanova ima Statut kojim se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanje pojedinih tijela Ustanove, međusobna prava i obveze osnivača i Ustanove, način raspolaganja dobiti, te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti Ustanove.

Ustanova ima i druge opće akte sukladno zakonu, ovoj Odluci i Statutu.

VI. JAVNOST RADA USTANOVE

Članak 15.

Rad Ustanove je javan.

O javnosti rada Ustanove skrbi ravnatelj.

Upravno vijeće dužno je najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće o radu Županu Primorsko-goranske županije.

VII. NADZOR NAD RADOM USTANOVE

Članak 16.

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Ustanove obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i energetiku.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Skupština Primorsko-goranske županije imenovat će privremenog ravnatelja Ustanove koji će pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada Ustanove te podnijeti prijavu za upis Ustanove u sudski registar ustanova, u roku od 30 (trideset) dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 18.

Ustanova započinje s radom nakon upisa u sudski registar.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu prvogdana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 021-04/17-01/9

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-32

Rijeka, 23. studenog 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr