SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

198.

Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/ 12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), članka 28. točke17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 7.sjednici održanoj 23. studenog 2017. godine, donijela je

ODLUKU
O IMENOVANJU PRIVREMENOG
RAVNATELJA JAVNE USTANOVE
»REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE«

Članak 1.

Izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpanimenuje se privremenim ravnateljem javne ustanove »Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije«.

Članak 2.

Privremeni ravnatelj će pod nadzorom osnivačaobavitipripreme za početak rada javne ustanove »Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije«, a poglavito pribaviti potrebne dozvole za početak rada, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova u roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu Odluke o osnivanju javne ustanove »Regionalna razvojna agencija Primorsko- goranske županije«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snaguprvogdana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/9

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-30

Rijeka, 23. studenog 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr