SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

197.

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 147/ 14), članka 7. stavka 1. točke 2. i članka 12. stavka 1. i 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/ 97, 47/99 i 35/08), članka 35. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7.sjednici održanoj 23. studenog 2017. godine donijela je

O D L U K U
O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE
»REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE«

I. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se javna ustanova pod nazivom »Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije« (u daljnjem tekstu: Ustanova).

Ustanova će u svom radu koristiti i naziv na engleskom jeziku koji glasi:

PublicInstitutionRegionalDevelopmentAgencyofPrimorje-Gorski Kotar County.

Sjedište Ustanove je u Rijeci, Ciottina 17b.

Članak 2.

Osnivač Ustanove je Primorsko-goranska županija sa sjedištem u Rijeci, Adamićeva 10.

Osnivačka prava iz stavka 1. ovog članka u ime Primorsko-goranske županije obavlja Župan Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Župan).

II. DJELATNOST USTANOVE

Članak 3.

Djelatnost Ustanove su aktivnosti vezane uz koordinaciju i poticanje regionalnoga razvoja, pripremu i provedbu projekata te privlačenje potencijalnih ulagača.

Ustanova osobitoobavlja sljedeće djelatnosti :

.koordinacija i nadzor izrade županijske razvojne strategije i drugih razvojnih dokumenata na području Županije za koje ih ovlasti osnivač

.koordinacija i nadzor izrade provedbenih dokumenta županijske razvojne strategije i drugih razvojnih dokumenata za koje ih ovlasti osnivač

.nadzor i praćenje te davanje savjeta i mišljenja u vezi provedbe županijske razvojne strategije te izvještavanje osnivača i ministarstva nadležnog za regionalni razvoj o njenoj provedbi

.obavljanje upisa razvojnih projekata od značaja za područje Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata koji se ustrojava u skladu s posebnim zakonom

.koordinacija aktivnosti jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezane uz regionalni razvoj te pružanje stručne i savjetodavne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave s područja Županije

.obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe rada županijskog partnerstva

.sudjelovanje u radu partnerskih vijeća

.priprema i provedba programa za pružanje potpore javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije

.pružanje stručne i savjetodavne pomoći javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije kao i zajedničkih razvojnih projekta od interesa za razvoj više županija

.sudjelovanje u provedbi županijskih razvojnih programa za koje ih ovlasti osnivač

.sudjelovanje u provedbi programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave za koje ih ovlaste ta tijela

.obavljanje i drugih poslova utvrđenih posebnim zakonima ili koji su povjereni na temelju ovlaštenja iz drugih posebnih zakona.

Pored djelatnosti iz stavka 2. ovog članka, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju upisanih djelatnosti i drugim zainteresiranim korisnicima, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost, a za koje nije potreba ocjena sukladnosti sa zakonom od strane nadležnog ministarstva.

III. TIJELA USTANOVE

Članak 4.

Tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 5.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće:

1)donosi Statut Ustanove (u daljnjem tekstu: Statut),

2)donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,

3) donosi odluku o imenovanju i razrješenju ravnatelja,

4) donosi Poslovnik o svom radu,

5) donosi Pravilnik o radu,

6)donosi Godišnji plan rada Ustanove i prati njegovo izvršavanje,

7)donosi Godišnji financijski plan Ustanove i Godišnji obračun,

8) donosi Plan razvoja Ustanove,

9) raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja Ustanove,

10)donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Ustanove ili druge imovine,

11)donosi odluke o sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kuna,

12)odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na upravljanje Ustanovom, a za koja nije propisana nadležnost ravnatelja,

13)donosi i druge opće akte određene ovom Odlukom i Statutom.

Upravno vijeće akte iz stavka 2. točke 1., 2., 10. i 11. ovoga članka donosi uz suglasnost Župana. Upravno vijeće dužno je do 1. ožujka tekuće godine Županu dostaviti izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana rada Ustanove za prethodnu kalendarsku godinu i Godišnji plan rada za tekuću godinu. Upravno vijeće obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom.

Članak 6.

Upravno vijeće ima 3 (tri) člana, a sastoji se od predsjednika i dva člana od kojih je jedan član predstavnik radnika Ustanove.

Predsjednika i jednog člana Upravnog vijeća vijeća imenuje i razrješuje Župan, a člana koji je predstavnik radnika Ustanove imenuju i opozivaju radnici Ustanove sukladno odredbama Zakona o radu.

Upravno vijeće imenuje se na vrijeme od 4 (četiri) godine i iste osobe mogu biti ponovno imenovane.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu u iznosu kojeg utvrđuje Župan.

Članak 7.

Sastav, način izbora i način donošenja odluka Upravnog vijeća uređuje se Statutom.

Način rada Upravnog vijeća detaljnije se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 8.

Voditelj Ustanove je ravnatelj.

Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja koji raspisuje i provodi Upravno vijeće na način propisan zakonom i Statutom.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine, a istekom mandata može biti ponovno imenovan.

Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka mandata, na način i pod uvjetima propisanim zakonom i Statutom.

Za ravnatelja se može imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovimau struci.

Postupak i uvjeti za imenovanje ravnatelja propisuju se Statutom.

Članak 9.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Ustanovu, organizira i vodi poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove i zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluke Upravnog vijeća, odgovoran je za zakonitost rada Ustanove, te obavlja i druge poslove utvrđene ovom Odlukom i Statutom.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Ustanove u pravnom prometu i to u granicama svojih ovlasti.

Ravnatelj za svoj rad odgovara Upravnom vijeću.

Članak 10.

Ravnatelj je ovlašten sklopiti pravni posao čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 70.000,00 kuna.

Za pravne poslove čija je vrijednost iznad 70.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, ravnatelj je dužan pribaviti suglasnost Upravnog vijeća.

Ugovore o izvođenju projekata koji se financiranju u cijelosti ili dijelom iz sredstava trećih osoba, ravnatelj može sklopiti samo uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.

IV.IMOVINA USTANOVE I ODGOVORNOST ZA NJEZINE OBVEZE

Članak 11.

Sredstva za osnivanje i početak rada Ustanove osiguranasu u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

Sredstva za djelatnost Ustanove osiguravaju se:

.iz sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije

.iz sredstava ostvarenih radom i poslovanjem Ustanove sukladno zakonu

.putem potpora, sponzorstava i donacija

.iz drugih izvora u skladu sa zakonom

Sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije ostvaruju se na temelju odobrenih programa.

Ustanova nakon isteka poslovne godine izrađuje godišnje financijsko izvješće odnosno izvješće o poslovanju te ga dostavlja upravnom odjelu nadležnom za poslove regionalnog razvoja najkasnije do kraja ožujka tekuće godine

Članak 12.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove.

Članak 13.

Za obveze u poslovanju Ustanova odgovara cijelom svojom imovinom.Primorsko-goranska županija solidarno i neograničeno odgovara za obveze Ustanove.

V. OPĆI AKTI USTANOVE

Članak 14.

Ustanova ima Statut kojim se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanje pojedinih tijela Ustanove, međusobna prava i obveze osnivača i Ustanove, način raspolaganja dobiti, te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti Ustanove.

Ustanova ima i druge opće akte sukladno zakonu, ovoj Odluci i Statutu.

VI. JAVNOST RADA USTANOVE

Članak 15.

Rad Ustanove je javan.

O javnosti rada Ustanove skrbi ravnatelj.

Upravno vijeće dužno je najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće o radu Županu Primorsko-goranske županije.

VII. NADZOR NAD RADOM USTANOVE

Članak 16.

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Ustanove obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za regionalni razvoj.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Skupština Primorsko-goranske županije imenovat će privremenog ravnatelja Ustanove koji će pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada Ustanove te podnijeti prijavu za upis Ustanove u sudski registar ustanova, u roku od 30 (trideset) dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 18.

Ustanova započinje s radom nakon upisa u sudski registar.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu prvogdana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 021-04/17-01/9

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-29

Rijeka, 23. studenog 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr