SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
OPĆINA LOPAR

32.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 11. studenog 2017. godine donosi

ODLUKU
o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i
zamjenika načelnika Općine Lopar

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijent za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika (u daljnjem tekstu: dužnosnici), te druga prava iz radnog odnosa dužnosnika Općine Lopar koji dužnost obavljaju profesionalno.

Članak 2.

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Koeficijenti iz članka 2. Ove Odluke iznose:

-za obračun plaće načelnika 3,81

-za obračun plaće zamjenika načelnika 3,23.

Članak 4.

Osnovica za obračun plaće određuje se u iznosu od 3.890,00 kuna bruto i jednaka je osnovici koja se primjenjuje za obračun plaće državnih dužnosnika (»Narodne novine« broj 151/14).

Članak 5.

Dužnosnici ostvaruju materijalna i druga prava iz radnog odnosa sukladno pozitivnim propisima, aktima Općine koji se primjenjuje na službenike i namještenike u upravnom tijelu Općine ukoliko nisu isključena posebnim zakonom.

Članak 6.

Rješenja o otvrđivanju plaće, te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 7.

Protiv rješenja iz članka 7. žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 31/14).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/17-01/01

UR.BROJ: 2169/02-01-17-17

Lopar, 11. studeni 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1034&mjesto=51281&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr