SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

58.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 4. sjednici održanoj 25. listopada 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Programa ukupnog razvoja
Vinodolske općine 2015.- 2020.

I.

Usvaja se Program ukupnog razvoja Vinodolske općine za razdoblje 2015.- 2020., koji Program čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Program ukupnog razvoja Vinodolske općine za razdoblje 2015.- 2020., neće biti predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, već će se nakon stupanja na snagu ove Odluke, cjeloviti tekst objaviti na internet stranici Vinodolske općine- www.vinodol.hr.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/15

URBROJ:2107-03/17-01-10-36

Bribir, 25. listopada 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr