SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA MRKOPALJ

23.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11,27/13,48/13-pročišćeni tekst,96/ 16 i 70/17) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13), Općinsko vijeće općine Mrkopalj na sjednici održanoj 11. listopada 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: Vijeće) za razdoblje srpanj-prosinac 2017.godine,koja su osigurana u Proračunu Općine Mrkopalj za 2017. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci odnosno nezavisnom članu pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Vijeća.

Za svakog izabranog člana Vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci odnosno nezavisnom članu pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 250,00 kn.

Za svakog člana Vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 25, 00 kuna.

Prema sastavu Općinskog vijeća podzastupljeni spol su žene.

Članak 4.

Političkim strankama i članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Mrkopalj za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine kako slijedi:

HDZ (4 člana od toga 1 žena) 1.025,00 kn

SDP (2 člana) 500,00 kn

HSS (1 član) 250,00 kn

HSP AS (1 član ) 250,00 kn

Unija Kvarnera (1 član) 250,00 kn

Članovima izabranim s Liste grupe birača :

- Zvonku Matkoviću 250,00 kn

- Damiru Jakovcu 250,00 kn

Ukupno: 2.775,00 kn

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke,odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 10/17).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa::021-05/17-01/01

Urbroj:2112-05-01-17-28

Mrkopalj. 11. listopada 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Zvonko Matković, v.r,


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr