SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA ČAVLE

62.

Na temelju članka 36. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13) i odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 25. listopad 2017. godine donijelo je

ODLUKU
O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se posebne mjere odbacivanja otpada na lokacijama u kojima je utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada, a naročito se utvrđuje:

- redoslijed sanacije,

- rokovi i način izvršenja,

- izvori i način financiranja,

- način obavljanja poslova evidencije i sanacije lokacija.

Članak 2.

Redoslijed obavljanja sanacija lokacija otpadom onečišćenog tla utvrđena su u Popisu lokacija otpadom onečišćenog tla na području Općine Čavle u tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

Članak 3.

U provedbi mjera iz članka 1. ove Odluke Komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojoj je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru).

Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti dulji od 6 mjeseci od dana zaprimanja rješenja.

Članak 4.

Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem iz stavka 1. ovoga članka nije izvršena, Općina Čavle dužna je osigurati uklanjanje tog otpada.

Općina Čavle ima pravo na naknadu troška uklanjanja otpada iz stavka 1. ovoga članka od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno osobe koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom) na kojemu se otpad nalazio.

Članak 5.

Sanacija utvrđenih lokacija obavljat će se sukladno utvrđenoj listi prioriteta.

Članak 6.

Sredstva za obavljanje sanacije osiguravaju se u proračunu Općine Čavle.

Članak 7.

U svrhu sprječavanja daljnjeg odbacivanja otpada na sanirane površine obavljat će se slijedeće radnje:

-učestale kontrole saniranih lokacija od strane komunalnog redara,

- postava ploča o zabrani odlaganja otpada,

-postavljanje tehničkih sredstava nadzora (video nadzor),

-po potrebi ograđivanje površina fizičkim preprekama (barijere).

Članak 8.

Vođenje evidencije o lokacijama otpadom onečišćenog tla na području Općine Čavle i Listu prioriteta obavlja Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu.

Evidencija o lokacijama otpadom onečišćenog tla sadržava slijedeće podatke: redni broj, naziv lokacije, opis lokacije, površina onečišćenog tla, vrsta odbačenog otpada, procijenjena količina odbačenog otpada, trošak sanacije, rok za sanaciju, obveznik uklanjanja otpada, ovlaštena osoba koja je preuzela otpad, napomena.

Članak 9.

Općinski načelnik će najkasnije do 31. ožujka tekuće godine Općinskom vijeću Općine Čavle podnijeti izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a objaviti će se na Internet stranicama Općine Čavle i dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike na znanje.

KLASA: O21-05/17-01/14

URBROJ: 2170-03-17-01-5

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1032&mjesto=10008&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr