SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA ČAVLE

60.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17) te članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije 20/ 14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 25. listopada 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju
IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA
UREĐENJA 4 - GROBLJA CERNIK (G1)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopuna Detaljnog plan uređenja 4 - Groblja Cernik (G1) (Službene novine Primorsko goranske županije 39/12), (u daljnjem tekstu: Plan) izrađene od stručnog izrađivača ARHEO d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom Izmjene i dopuna Detaljnog plan uređenja 4 - Groblja Cernik (G1) u jednoj knjizi i sadrži:

I. Tekstualni dio (Odredbe za provođenje)

II. Grafički dio (kartografski prikazi)

0. OBUHVAT PLANA 1:500

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:500

2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA
I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.1. PROMET 1:500

2.2. TELEKOMUNIKACIJSKI I ENERGETSKI
SUSTAV 1:500

2.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 1:500

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINE-područje posebnih
ograničenja u korištenju 1:500

4. UVJETI GRADNJE

4.1. UVJETI GRADNJE 1:500

4.2. GROBNA POLJA H, I, J, K, L 1:200

4.3. GROBNA POLJA M, N, O 1:200

4.4. GROBNA MJESTA 1:100 (1:50)

III. Obvezni prilozi

Članak 3.

Plan je izrađen u skladu s Odlukom o izradi ovog Detaljnog plana uređenja (Službeni novine Primorsko-goranske županije 10/17).

Članak 4.

Uvid u Plan može se obaviti u prostorima općinske uprave Općine Čavle, Čavle

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 5.     

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

U članku 15. rečenica »Sve građevine koje se izvode za potrebe groblja moraju biti komunalno opremljene.« se briše.

Članak 7.

Članak 19. se mijenja i glasi:

Sustav odvodnje kanalizacije unutar Plana rješava se kao razdjelni sa priključkom sanitarno otpadnih voda na sustav javne odvodnje. Približan položaj spoja na sustav javne odvodnje ucrtan je na kartografskom prikazu 2.3. Vodnogospodarski sustav u mjerilu 1:500.

Odvodnja otpadnih voda treba biti u skladu s odredbama Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka (Sl.N. Primorsko-goranske županije broj: 16/13.).

Drenaža grobnica, kao i odvodnja sa izljevnih mjesta u grobnim poljima vršiti će se posebnim sistemom drenažnih cijevi u recipijent (upojni bunar). Drenažna kanalizacija polaže se u pješačkim stazama i obuhvaća nizove grobova u grobnim poljima. Drenaža se može izvoditi i u redovima koji nisu predviđeni ovim Planom ukoliko se za to ukaže potreba, te se moraju vezati na cjeloviti sustav.

Članak 8.

U članku 22. nakon stavka 4. dodaje se novi stavak i glasi:

Potrebno je sačuvati postojeće stablašice, kao i konfiguraciju terena na poljima K i J, te polja hortikulturno urediti u skladu s ambijentom. Potrebno je hortikulturno urediti i ozeleniti polje O.

Članak 9.

Članak 24. se mijenja i glasi:

Provedba ovog plana treba obuhvatiti sve aktivnosti koje omogućavaju njegovu provedbu i implementaciju na način da se postignu uvjetovane kvalitete funkcionalne organizacije i oblikovanja prostora, te tražena razina zaštite okoliša.

Parcelacija zemljišta se provodi na osnovu plana parcelacije prikazanog na grafičkom prilogu 4.1. Uvjeti gradnje u mjerilu 1:500

Članak 10.

Članak 27. se mijenja i glasi:

Lokacija groblja Cernik nalazi se na području III zone sanitarne zaštite, prema odredbama Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu (S1.N. broj: 35/12 i 31/13.). Za sve postojeće i planirana zahvate (djelatnosti) unutar zona sanitarne zaštite izvorišta moraju se primijeniti odredbe Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13).

Na lokaciji groblja Cernik nema registriranih ni stalnih ni povremenih vodotoka.

Odvodnja otpadnih voda treba biti u skladu s odredbama Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka (Sl.N. Primorsko-goranske županije broj: 16/13.).

Zaštitu podzemnih voda od zagađenja vršiti na način da se izrade sustavi odvodnje otpadnih voda od vodonepropusnih elemenata, oborinske vode s prometnih površina odvoditi putem slivnika s taložnicama u zacijevljeni površinski kanal.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Plan izrađen je u (6) šest primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Vjesniku Općine Čavle. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti svi kartografski prikazi Detaljnog plana uređenja 4 - Groblja Cernik (G1) (Službene novine Primorsko goranske županije 39/12).

Članak 13.

U roku trideset dana od dana stupanja na snagu ove Odluke objaviti će se pročišćeni tekst odredbi za provedbu plana.

KLASA:021-05/17-01/14

URBROJ:2170-03-17-01-3

OPĆINA ČAVLE
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr