SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA ČAVLE

58.

Temeljem članka 87. i 88. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15) i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 55/09. i 139/10.) te temeljem članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br.20/ 14.; 26/14. i 27/15.) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 25.listopada 2017. godine, donosi

O D L U K U
o zaduženju za financiranje kapitalnog projekta

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) rekonstrukcija - dogradnja zgrade javne namjene za osnovnu školu Čavle ukupne predračunske vrijednosti 11.798.750 kuna.

Članak 2.

Općina Čavle zadužit će se kod Erste&Steiermaerkische bank d.d., Rijeka uzimanjem kredita za financiranje kapitalnog projekta: Rekonstrukcija - dogradnja zgrade javne namjene Osnovne škole Čavle u iznosu 6.000.000 kuna.

Članak 3.

Prema indikativnoj ponudi Erste&Steiermaerkische bank d.d od 17.10.2017. godine Općina
Čavle zadužit će se pod slijedećim uvjetima:     

*tablica se nalazi na kraju dokumenta

*Članak 4.

Sredstva za otplatu kredita (glavnica, kamata i naknada) osigurana su u Proračunu Općine Čavle.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/17-01/14

Ur.broj: 2170-03-17-01-15

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr