SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA ČAVLE

57.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 25.10.2017. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja
i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle
za 2017. godinu

Članak 1.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Ovim Programom, financirat će se redovni programi i aktivnosti korisnika ovog Programa u iznosu od 15.555.051 kn.

Članak 2.

Ove II. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 021-05/17-01/14

URBROJ: 2170-03-17-01-11

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr