SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA ČAVLE

53.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/ 11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 25.10.2017. godine donosi

II. izmjene i dopune
P R O G R A M A
održavanja komunalne infrastrukture
u 2017. g. u Općini Čavle

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2017. g. na području Općine Čavle.     

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Izdaci za održavanje zelenih javnih površina podrazumijevaju slijedeće:

1. Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina, parkova i zelenih površina na drugim uređenim zelenim površinama, okućnicama u vlasništvu Općine i cestovnih otoka. Obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, izgrabljivanje i okopavanje bilja, popunjavanje s biljnim materijalom, održavanje, košnje trave i prihranjivanje na slijedećim lokalitetima:

-Mavrinci cestovni otok, Mavrinci - Ravan, Mavrinci - kapelica i spomenik, Mavrinci -

»Vela šterna«, Cernik čitaonica, Čavle parkiralište općine, Čavle spomenik, Čavle cestovni otoci, Čavle dječji vrtić otoci, Bajčevo selo otoci, Buzdohanj spomenik, Krenovac prometni otok, Krenovac spomenik, Soboli spomenik, Žeželovo selo, park šuma groblja Cernik jug, park groblja Cernik iza mrtvačnice, zatvoreni prostori Doma Čavle, Grad Grobnik placa, Cernik travnjak Boki, okoliš BD Hrastenica, vaze ispred Doma Čavle, okoliš Kaštela i crkve Sv. Filip i Jakov, Put mlikarice, autobusna stanica

»Pod Vrh«, raslinje uz cestu Jezero-Podhum, raslinje uz cestu G.Grobnik - Ilovik - Mikeji, , jama parkinga iza Doma Čavle, okoliš zdravstvene stanice, okoliš Čebuharove kuće, Mrtvački put, raslinej uz cestu Jezero-Zastenice, cesta Zastenice - Škaroni, pravac Žubrovo selo - Žeželovo selo, pravac gostiona Bondej - Cipica, pravac Mavrinci - Gorica, Boki, Cernik most, raskršće vrtić-Tera-općina, groblje Grad Grobnik - Grad Grobnik - autobusna stanica, prilaz NN Mavrinci, pravac Čavle-Žeželovo selo-Cernik, Krenovac Grad Grobnik, pravac Čavle-Lišćevica, Grad Grobnik Brajde, Srićinsko selo - Bondej, BK Cernik, groblje Cernik, Kamenjak - Lujzijana, otoci čvora Čavle - Cernik, prilaz stadionu i plato iza igrališta NK Grobničan.

2. Dezinsekcija i deratizacija - temeljem Ugovora 2 puta godišnje se vrši dezinsekcija i deratizacija javnih površina.

3. Veterinarsko - higijeničarske usluge obavljaju se prema potrebi putem Veterinarske stanice Rijeka, a obuhvaćaju : hvatanje, omamljivanje mačaka i pasa lutalica, sakupljanje uginulih i pregaženih životinja s javnih površina, odvoz animalnog otpada odbačenog od nepoznatih vlasnika, te nadzor nad veterinarskim uslugama.

4. Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje odbačenog otpada i smeća te sanaciju istih.

5. Održavanje dječjih igrališta obuhvaća radove na tekućem održavanju dječjih igrališta i to: održavanje sprava, opreme, igračaka i klupica, održavanje zelenila u sklopu igrališta, održavanje betonskih i pješčanih podloga i ostale radove na održavanju na sljedećim lokalitetima: Bajta, Baćina, Cipica, Cipica-Gaj, BK Cernik, Frlani, Grobnik Hrastenica, Halovac, Zastenice, Žeželovo selo, Frlani, Soboli.

6. Komunalne usluge obuhvaćaju troškove komunalnih usluga za potrebe održavanja čistoće i zalijevanje javnih zelenih površina na području Općine Čavle

Narečeni radovi pod točkom III. u iznosu od 1.427.000 kn, financirat će se iz komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

IV.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA1.350.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 184, 191)

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta, obuhvaćeni su radovi na sanaciji udarnih jama, asfaltiranje uz popravak i zamjenu donjeg stroja, održavanje i rekonstrukciju potpornih zidova i drugo.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, u iznosu od 1.300.000 kn, a radovi na održavanju ograda na javnim površinama u iznosu od 50.000 kn, a financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

V. JAVNA RASVJETA920.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 185, 187, 196)

Izdaci za javnu rasvjetu podrazumijevaju troškove :

-utrošena električna energija na cijelom
području Općine Čavle500.000 kn

-održavanje javne rasvjete320.000 kn

-dekorativna rasvjeta povodom božićnih
i novogodišnjih blagdana
(iluminaciju)100.000 kn

Narečeni radovi pod točkom V. u iznosu od 920.000,00 kn financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

VI.JAVNA VATROGASNA DJELATNOST 480.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 59, 59.1)

Izdaci za JVD, pokrivaju djelatnost gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijama, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i i inim nesrećama, uključujući prihvat alarma i dežurni centar izvršitelja. Iz ovih sredstava financirat će se i redovna djelatnost DVD-a Čavle.

Ova djelatnost financirat će se u iznosu od 480.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna, a iznos je propisan odredbama Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04).

VII. JAVNI PRIJEVOZ1.690.000.00 kn

(pozicija Proračuna broj 197)

U 2017.g. za javni prijevoz planira se 1.690.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda.

VIII. PROMETNA SIGNALIZACIJA70.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 184.1)

Tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i ogledala.

U 2017.g. za prometnu signalizaciju planira se 70.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

IX.ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH
ČEKAONICA39.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 184.2)

Održavanje i čišćenje 12 autobusnih čekaonica sa stajalištima.

U 2017.g. za održavanje autobusnih čekaonica za javni gradski prijevoz planira se 39.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

X.ODRŽAVANJE GROBLJA30.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 183.2)

Održavanje staza na grobljima Grobnik i Cernik.

U 2017. godini za održavanje groblja planira se 30.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade.

XI.HGSS16.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 61)

Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja temeljem godišnjeg ugovora.

U 2017. g. za HGSS planira se 16.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

XII.Civilna zaštita10.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 62.2)

Temeljem zakonskih odredbi Općina Čavle mora imati Stožer civilne zaštite, te su stoga osigurana i sredstva Proračunom Općine Čavle.

U 2017. za Civilnu zaštitu osigurano je 10.000,00 kn.

XIII.Čuvanje i osiguranje imovine145.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 195)

U 2017. g. za usluge čuvanja i osiguranja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planira se 145.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

Članak 3.

Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/14

URBROJ: 2170-03-17-01-14

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr