SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

189.

Na temelju članka 48. stavka1. točke 6. Zakona o lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj23/09, 9/13 i 25/ 13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 23. listopada 2017. godine, donio je

O D L U K U
o prijedlogu opoziva i izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva REA Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o.

I.

Utvrđuje se da s danom 24. listopada 2017. godine ističe mandat Vitomiru Komenui Ivi Simperu kao dosadašnjim predstavnicima Primorsko-goranske županije u Nadzor nom odboru trgovačkog društva REA Kvarner,Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o.

II.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva REA Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o. da opozove Vitomira Komena i Ivu Simpera sa dužnosti članova Nadzornog odbora Društva kao predstavnike Primorsko-goranske županije.

III.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva REA Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o. da se na dužnost članova Nadzornog odbora Društva kao predstavnike Primorsko-goranske županije izaberu Ivo Simper i Ivica Linar.

IV.

Predloženim članovima Nadzornog odbora iz točke III. ove Odluke mandat traje 4 (četiri) godine od dana izbora na Skupštini trgovačkog društva REA Kvarner,Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenjai objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/38

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-32

Rijeka, 23. listopada 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr