SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

187.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/02, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15-ispravak pročišćenog teksta), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 09/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/ 15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 23. listopada 2017. godine, donio je

O D L U K U
o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Kanal RId.o.o. Rijeka

I.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Kanal Ri d.o.o. Rijeka da se na dužnost člana Nadzornog odbora Društva kao predstavnik Primorsko-goranske županije izabere Goran Petrc na mandat od 4 godine počevši od prvog dana od dana isteka mandata prethodnog sastava Nadzornog odbora (18. prosinca 2017. godine).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/38

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-28

Rijeka, 23. listopada 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr