SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

186.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/02, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15-ispravak pročišćenog teksta), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 09/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 2. Poslovnika o radu Župana (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 23. listopada 2017. godine, donio je

ODLUKU
o prijedlogu opoziva i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ceste Rijeka d.o.o

I.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Ceste Rijeka d.o.o. da opozove Milivoja Brozinu s dužnosti člana Nadzornog odbora Društva kao predstavnika Primorsko- goranske županije.

II.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Ceste Rijeka d.o.o. da se na dužnost novog člana Nadzornog odbora Društva kao predstavnika Primorsko-goranske županije izabere Željko Lambaša i to do isteka mandata člana iz točke I. ove Odluke čiji se opoziv predlaže.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/38

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-26

Rijeka, 23. listopada 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr