SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

185.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15-ispravak p.t.), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/ 16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 23. listopada 2017. godine, donio je

O D L U K U
o prijedlogu opoziva i izbora člana Nadzornog
odbora trgovačkog društva Regionalna veletržnica
Rijeka-Matulji d.d. Matulji

I.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d. Matulji da opozove Eduarda Baćića sa dužnosti člana Nadzornog odbora Društva.

II.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d. Matulji da se na dužnost novog člana Nadzornog odbora Društva izabere Vedran Kinkela do isteka mandata člana iz točke I. ove Odluke čiji se opoziv predlaže odnosno do 12. listopada 2018. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/38

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-24

Rijeka, 23. listopada 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr