SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 30. Petak, 20. listopada 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

178.

Na temelju članka 31. stavka 1. alineje 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 15. stavka 1. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/07-02/22, URBROJ: 2170/01-11/8-08-21) od 2. siječnja 2008. godine, članka 28. točke 13. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 19. listopada 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o prestanku koncesije na pomorskom dobru
u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred vile Astra, Općina Lovran

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog Koncesionara trgovačkog društva Lovranske vile d.o.o., Šetalište Maršala Tita 47, Lovran, kojeg zastupa direktor Vjekoslav Martinko za prestankom Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342- 01/07-02/22, URBROJ: 2170/01-11/8-08-21) sklopljenog dana 2. siječnja 2008. godine, dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji, na temelju Sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Župan Primorsko- goranske županije da u roku od 15 dana od dana izvršnosti ove Odluke potpiše Sporazum o raskidu ugovora o koncesiji .

Sporazumom iz stavka 1. ovog članka uredit će se prava i obveze ugovornih strana.

Članak 3.

Stupanjem na snagu Sporazuma iz članak 2. ove Odluke prestaje koncesija na pomorskom dobru koja je dana temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred vile Astra, Općina Lovran (»Službene novine« broj 48/07) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/07-02/ 22, URBROJ: 2170/01-11/8-08-21) sklopljenog dana 2. siječnja 2008. godine.

Članak 4.

S danom sklapanja Sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji prestaju sva prava trgovačkog društva Lovranske vile d.o.o. na pomorskom dobru, te je dužan s pomorskog dobra, koje je bilo predmet koncesije, o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju je koristio za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskim dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Trgovačko društvo Lovranske vile d.o.o. Koncesionar je plaži ispred vile Astra u Lovranu temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred vile Astra, Općina Lovran (»Službene novine« broj 48/07) koju je donijelo Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije dana 13. prosinca 2007. godine i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru od 2. siječnja 2008. godine koji je sklopljen na rok od 12 godina i traje do 2. siječnja 2020. godine. Koncesija je dana za gospodarsko korištenje koje uključuje iznajmljivanje sredstava, komercijalno-rekreacijske i sportske sadržaje, te ugostiteljstvo i trgovinu. Koncesijska naknada za stalni dio iznosi 15.000,00 kuna, a za promjenjivi dio iznos od 3% od godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području i 1% od ulaznica.

Dana 21. kolovoza 2017. godine Lovranske vile d.o.o. dostavile su Zahtjev za odreknućem koncesije, te u obrazloženju navode da Konzervatorski odjel u Rijeci još 2008. godine nije odobrio njihov Projekt, te se nije moglo pristupiti sanaciji pomorskog dobra kako bi plaža bila funkcionalna i da je u međuvremenu došlo do značajnih oštećenja područja koncesije. Posebno navode da je Općina Lovran kandidirala predmetnu plažu za dobivanje bespovratnih sredstava od Ministarstva turizma za uređenje turističke infrastrukture za što je preduvjet da područje koje je kandidirano ne smije biti u sustavu koncesija na pomorskom dobru.

Uvidom u knjigovodstvenu analitiku i dokumentaciju Upravnog odjela utvrđeno je da je Koncesionar u proteklom periodu uredno podmirivao naknadu za koncesiju te da ne postoje zapreke za donošenje Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred vile Astra, Općina Lovran, a slijedom iste i sklapanje sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/17-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-15

Rijeka, 19. listopada 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr