SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 30. Petak, 20. listopada 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

176.

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15 i 87/16), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 19. listopada 2017. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odlukeo raspodjeli rezultata
Primorsko-goranske županije za 2016. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (»Službene novine« broj 20/17), učlanku5. stavku 3.:

-točka 2. mijenja se i glasi:

.»za financiranje dostupnosti na primarnoj
razini zdravstvene zaštite 700.000,00 kn«;

-točka 9. mijenja se i glasi:

.»za sufinanciranje projekta
Čvor Trinajstići« 300.000,00 kn«

-i točka 10.mijenja se i glasi:

.»za projekt Sportska dvorana
u Loparu 500.000,00 kn«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-11

Rijeka, 19. listopada 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr