SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 29. Petak, 13. listopada 2017.
OPĆINA MRKOPALJ

21.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09,34/09-ispr.,13/13,19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 11. listopada 2017. godine donosi

O D L U K U
o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Mrkopalj

I.UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/04 i 26/07).

Nositelj izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: II. izmjena i dopuna Plana) je Jedinstveni Upravni odjel Općine Mrkopalj.

Članak 2.

Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna Plana utvrđuje se; pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi donošenja, obuhvat, sažeta ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu Plana i pripremu zahtjeva za izradu i izvore financiranja izrade Plana.

II.PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

II.izmjena i dopuna Plana izrađuju se i donosi u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17 - u daljnjem tekstu: Zakon).

III. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Izradi II. izmjena i dopuna Plana pristupa se radi:

-revizije utvrđene prostorne organizacije i utvrđenih urbanističkih parametara u cilju unapređenja stanja u prostoru Općine Mrkopalj i valorizacije promjena u prostoru od donošenja važećeg plana te potreba daljnjeg razvoja gospodarstva i stanovanja u skladu sa Strategijom razvoja Općine Mrkopalj 2015. - 2020.,

-revizije namjene i površine građevinskih područja, te usklađenja odnosa izgrađenog i neizgrađenog građevinskog područja sa stvarnim stanjem u prostoru, uključujući usklađenje s člankom 201. Zakona na način da u njima odrede neuređeni dijelovi građevinskih područja i prema potrebi izgrađeni dijelovi tih područja planirani za urbanu preobrazbu,

-redefiniranja uvjeta za posrednu provedbu plana, odnosno za obveznu izradu urbanističkih planova uređenja,

-usklađenja sa Zakonom i

-usklađenja s Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/13).

IV.OBUHVAT PLANA

Članak 5

II.izmjenama i dopunama ne mijenja se obuhvat Plana, a obuhvaća područje Općine Mrkopalj u njezinim administrativnim granicama.

V.SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU
PLANA

Članak 6.

Za Općinu Mrkopalj je Strategija razvoja općine Mrkopalj, ključni razvojni dokument i relevantna podloga za planiranje budućeg razvoja, strateških projekata i programa za razdoblje 2015. do 2020. godine. Prema Strategiji, temeljne snage općine Mrkopalj nalaze se u prirodnim ljepotama i visokoj razini očuvanosti okoliša, kulturnoj baštini, planinskoj klimi te u području stočarstva, tradicijskih znanja i vještina u obradi drva, šumarstvu i poljoprivredi i u sportskom potencijalu, posebice u okviru biatlonskog i skijaškog sporta. Navedene snage u budućnosti treba staviti u funkciju ostvarivanja strateških ciljeva i prioriteta.

Slabosti, odnosno problemi i ograničenja koja u budućnosti treba rješavati odnose se prvenstveno na ljudske resurse (depopulaciju, nisku stopu nataliteta, visoku stopu mortaliteta, odlazak mladog stanovništva), postojeće ekonomske probleme (dugoročna nezaposlenost, nedostatak financijskih sredstava i institucija, niska razina BDP-a po stanovniku, nedovoljna iskorištenost poticajnih mjera te nedostatak poduzetničkog duha). Općini Mrkopalj problem predstavljaju i kulturno sportska ograničenja u smislu nedostatka adekvatnih prostorija za obavljanje aktivnosti udruga i kulturnih društva te nedostatak sportske dvorane. Ključni razvojni problemi, na koje se općina Mrkopalj prvenstveno treba koncentrirati, su negativne demografske tendencije, visoka razina nezaposlenosti i niska razina BDP-a po stanovniku.

Izrada II. izmjene i dopuna Plana je dio procesa kontinuiranog planiranja koji se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja u prostoru, praćenju provedbe Plana, posebno procesa koji nisu u skladu s razvojnim ciljevima te na uspostavljanju korigiranih odnosa u prostoru obzirom na nove usvojene strateške dokumente.

Na području Općine Mrkopalj je stanje u prostoru potrebno posebno unaprijediti obzirom na potrebe stanovanja i ciljanog razvoja gospodarstva. Pored toga, tijekom

primjene Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj uočeni su određeni nedostaci, dijelovi građevinskih područja nisu pogodni za gradnju dok prostori pogodni za gradnju nisu svrstani građevinsko područje, uz to nisu osigurani planski preduvjeti za realizaciju prihvatljivih i mogućih poduzetničkih programa i sl.

Ocjenjuje se da kroz važeći Plan tj. neke njegove segmente nije moguće optimalno korištenje prostornih resursa jer plan u cijelosti ne odgovara novim opredjeljenjima i trendovima razvoja. Iz tih je razloga potrebna izmjena i dopuna Plana kako bi se on uskladio s novonastalim potrebama te bio kvalitetna podloga i poticaj razvoja.

Na području Općine Mrkopalj se unutar utvrđenih neizgrađenih dijelova građevinskog područja nalaze dijelovi tih područja koji su uređeni i koji nakon dopune Plana prema članku 201. Zakona, postaju raspoloživi za gradnju. U dijelovima neizgrađenih građevinskih područja za koja nije određena obveza donošenja urbanističkog plana uređenja, onemogućena je gradnja. Znatan dio neizgrađenih dijelova građevinskih područja opremljen je osnovnom infrastrukturom te je na tim područjima potrebno omogućiti gradnju neposrednom provedbom Plana.

Prometne površine na području općine nije u svim okolnostima moguće realizirati u skladu s uvjetima iz Plana i uz racionalne troškove uređenja zemljišta, te su u tom smislu nužne izmjene uvjeta njihovog uređenja.

Utvrđivanjem neuređenih dijelova unutar neizgrađenih dijelova građevinskog područja a prema obvezama koje slijede iz Zakona moguće je smanjiti područja za koja se propisuje obveza izrade urbanističkih planova uređenja.

Granice građevinskih područja dijelom nisu usklađene s granicama katastarskih cestica što rezultira problemima u provedbi i pri izradi urbanističkih planova uređenja.

VI.CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

(1) Ciljevi i programska polazišta II. izmjene i dopuna Plana se temelje na promjenama u gospodarskim, društvenim i prostornim činjenicama u Općini Mrkopalj i uključuju sljedeće:

-unapređenje stanja u prostoru Općine Mrkopalj i osiguranje planskih preduvjeta za daljnji razvoj u skladu s razvojnim ciljevima i prioritetima utvrđenih Strategijom razvoja Općine Mrkopalj 2015. - 2020.,

-stvaranje planskih pretpostavki za ostvarivanje načela održivog razvitka, poticanja gospodarskog i socijalnog razvitka i očuvanje okoliša,

-stvaranje planskih pretpostavki za osiguranje kvalitete životnog i radnog okoliša i ujednačenost standarda uređenja pojedinih područja,

-stvaranje planskih pretpostavki za očuvanje prostorne osobnosti i dugoročne zaštite prostora kao osnove zajedničke dobrobiti i pretpostavke za lokalnu konkurentnost,

-mogućnost redefiniranja namjene i površine građevinskog područja i maksimalnog usklađenja granica s granicama katastarskih čestica,

-stvaranje planskih pretpostavki za izgradnju građevina u sklopu uređenog dijela građevinskog područja, usklađenjem Plana s odredbama članka 201. Zakona,

-utvrđivanje kategorije i uvjeta za uređenje prometnih površina sukladno izgrađenosti i prostornim mogućnostima a uz racionalne troškove uređenja zemljišta,

-nakon utvrđivanja neuređenih dijelova unutar neizgrađenih dijelova građevinskog područja revidirati i smanjiti područja za koja se propisuje obveza izrade urbanističkih planova uređenja,

-utvrđivanje uvjeta za provedbu zahvata u prostoru koji su od značaja za Općinu Mrkopalj, neposrednom provedbom Plana,

-stvaranje planskih pretpostavki za zahvate koji se poduzimaju u cilju razvoja naselja i gospodarstva, posebno malog i srednjeg poduzetništva,

-planirati uvjete za unapređenje stanja u prostoru, stanovanja i razvoja gospodarstva prema prijedlozima građana i gospodarskih subjekata Općine Mrkopalj u tijeku izrade izmjena i dopuna Plana,

-ispravak eventualnih greški i usklađenje tekstualnih i grafičkih dijelova Plana i sl.

VII.POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

U izradi II. izmjena i dopuna Plana koristiti će se Strategija razvoja Općine Mrkopalj 2015. - 2020. i druga raspoloživa dokumentacija kao i dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

Članak 9.

II.izmjene i dopune Plana će se izradit i na službenoj državnoj topografskoj karti u mjerilu 1:25000, za kartografski prikaz građevinskih područja koristit će se važeći katastarski planovi mjerila 1:5000 u digitalnom obliku, uz korištenje orto-foto karata.

VIII.NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA

Članak 10.

Stručno rješenje II. izmjene i dopuna Plana izraditi će stručni izrađivač ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, odabran u postupku javne nabave.

IX.POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA I ROK DOSTAVE

Članak 11.

U izradi II. izmjene i dopuna Plana će sudjelovati slijedeća javnopravna tijela:

1.Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih poslova i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

2.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,

3.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 1, 10000 Zagreb,

4.Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb,

5.Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV 1, 10000 Zagreb,

6.Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

7.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26 , 51000 Rijeka,

8.Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

9.Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice,

10.Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Sektor za održavanje i promet, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

11.Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,

12.Hrvatske željeznice, Sektor razvoja i planiranja investicija, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,

13.Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9,10000 Zagreb,

14.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,

15.HOPS- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb,

16.HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

17.Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Riva 10, 51000 Rijeka,

18.Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka,

19.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

20.Javna ustanova Priroda, Ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Primorsko-goranskoj županiji, Grivica 4, 51000 Rijeka,

21.Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Supilova 173, 51300 Delnice,

Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su svoje zahtjeve za izradu Plana (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) dostaviti u roku od 15 dana od dana dostave poziva i ove Odluke. Ukoliko navedena tijela i pravne osobe ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku smatrati će se da ih nemaju.

Ako se tijekom izrade II. izmjena i dopuna Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

X.PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 12.

Rokovi za izradu II. izmjena i dopuna Plana i za
pripremu zahtjeva za izradu, planiraju se po fazama:

-priprema zahtjeva za izradu II. izmjena i dopuna Plana:
15 dana od dana zaprimanja poziva,

-izrada nacrta prijedloga II. izmjena i dopuna Plana:
90 dana od pribavljenih zahtjeva
javnopravnih tijela i podloga
iz članka 8. i 9. ove Odluke,

-javni uvid: 15 dana,

-davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi:
do završetka javnog uvida,

-priprema izvješća o javnoj raspravi:
15 dana od isteka roka za davanje
pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi.,

-izrada nacrta konačnog prijedloga II. izmjene
i dopuna Plana:
30 dana od okončanja javne rasprave.

XI.IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.

Sredstva za izradu Plana osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te iz drugih izvora sukladno zakonu.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:021-05/17-01/01

Urbroj:2112-05-01-17-27

Mrkopalj,11. listopada 2017.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednik
Zvonko Matković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr