SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 29. Petak, 13. listopada 2017.
GRAD CRES

37.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 45. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09, 14/13), članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 38/09, 14/13 i 11/15), a u skladu s odredbama čl.69. Ustava Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01 i 76/10), članaka 3., 7. i 9. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/ 13 i 78/15), te Deklaracije o zaštiti okoliša u RH (NN br. 34/92), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 12. listopada 2017. godine donosi sljedeću

ODLUKU
O OSNIVANJU ODBORA ZA URBANIZAM
I PROSTORNO UREĐENJE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Odbor za urbanizam i prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: Odbor) kao savjetodavno radno tijelo Gradskog vijeća Grada Cresa.

Odbor čini predsjednik i 12 članova koje Gradsko vijeće imenuje Rješenjem o odabiru članova.

Način rada propisan je Odlukom o načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa.

Na sjednice Odbora obvezno se poziva, te na njima sudjeluje, Predsjednik Savjeta za zaštitu prirode i očuvanje okoliša ili njegov ovlašteni član.

Članak 2.

U odboru se raspravlja o prijedlozima odluka i drugih akata te o drugim pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća i pitanjima od interesa za Grad Cres.

Odbor pokreće razmatranje pitanja iz svoga djelokruga, a obvezan je razmotriti svako pitanje iz svoga djelokruga koje mu se uputi na razmatranje ili koje zatraži predsjednik Gradskog vijeća.

Članak 3.

Odbor:

-razmatra i prati prostornu koncepciju koja osigurava svrhovito gospodarenje prostorom radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka, racionalnog korištenja i zaštite prostora,

-razmatra i prati provedbu politike urbanističkog planiranja i uređivanja prostora i zemljišta na području Grada Cresa,

-razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja iz područja prostornog planiranja i urbanizma,

-razmatra pitanja koja se odnose na prostorno planiranje i zaštitu graditeljske baštine,

-prati i razmatra provedbu politike skrbi o okolišu i unapređenju okoliša, poboljšavanja kvalitete i učinkovitosti poslova na unapređenju i zaštiti okoliša,

-predlaže elemente politike prostornog uređenja Grada Cresa,

-predlaže elemente urbanističke politike Grada Cresa,

-obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim odlukama Gradskog vijeća.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Odbora za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša (»Službene novine« PGŽ br. 46/09, 7/10 i 33/13)

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/17-1/20

Ur.broj: 2213/02-01-17-2

Cres, 12. listopada 2017.

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE
Predsjednica
Maja Sepčić, dr.med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr