SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
GRAD OPATIJA

79.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatija (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09 i 7/ 13) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 25. rujna 2017. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
O OSNIVANJU UREĐIVAČKOG SAVJETA ZA GRADSKI LIST »OPATIJA«

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list »Opatija« (Službene novine» Primorsko-goranske županije br. 20/00, 38/06 i 6/09) članak 3. mijenja se i glasi:

» (1) Uređivački savjet raspisuje i provodi natječaj za glavnog urednika lista »Opatija«.

(2) Glavnog urednika lista »Opatija« imenuje Gradsko vijeće na prijedlog Uređivačkog savjeta. Gradsko vijeće može u svako doba razriješiti glavnog urednika.

(3) U slučaju razrješenja glavnog urednika imenovat će privremeni glavni urednik najduže na 3 mjeseca, a Uređivački savjet će raspisati natječaj za glavnog urednika u roku od 15 dana od dana imenovanja privremenog glavnog urednika.

(4) Glavni urednik ne može istodobno biti stranački dužnosnik.

(5) Glavnim urednikom može biti imenovana osoba koja ispunja sljedeće uvjete:

-magistar struke ili stručni specijalist novinarstva, društvene ili humanističke struke (što odgovara visokoj stručnoj spremi sukladno prijašnjim propisima),

-najmanje 5 godina iskustva u tiskanim medijima ili 10 godina u ostalim medijima,

-2 godine na uređivačkim ili sličnim poslovima.

(6) Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta te plan rada.S izabranim kandidatom sklapa se ugovor o autorskom djelu. Ugovor se sklapa na dvije godine, uz otkazni rok od tri mjeseca.

(7) Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidat ne bude imenovan, Gradsko vijeće će imenovati privremenog glavnog urednika najduže na 3 mjeseca, a Uređivački savjet će raspisati natječaj u roku od 15 dana od dana imenovanja glavnog urednika.

(8) Glavni urednik sudjeluje u radu Uređivačkog savjeta bez prava odlučivanja. Za provođenje odluke Uređivačkog savjeta odgovoran je glavni urednik.»

Članak 2.

U svim člancima Odluke koji imaju 2 i više stavaka, ispred svakog stavka dodaje se brojčana oznaka stavka na način da se stavak označava arapskim brojem s otvorenom zagradom ispred i zatvorenom zagradom iza broja.

Članak 3.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list »Opatija«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/17-01/22

URBROJ: 2156/01-01/01-17-1

Opatija, 25. rujna 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr