SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

168.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za iznenadna onečišćenja mora («Službene novine« broj 39/14 i 28/15), članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije («Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije («Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko- goranske županije dana 18. rujna 2017. godine donio je

O D L U K U
o razrješenjui imenovanju članova Upravnog vijeća
ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora«

Članak 1.

Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora« imenovani Odlukom Župana o imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora« od 02. ožujka 2015. godine (»Službene novine« broj 9/15).

Članak 2.

Za članove Upravnog vijeća ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora« imenuju se:

1. Boris Mijolović, za predsjednika

2. Ivo Šantić, za člana

3. Mile Opačić, za člana

Članak 3.

Članovi Upravnog vijeća iz članka 2. ove Odluke imenuju se do isteka mandata razriješenih članova iz članka 1. ove Odluke, odnosno do 01. ožujka 2019. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/33

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-63

Rijeka, 18. rujna 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr