SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

164.

Na temelju članka 151. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članka 18. stavka 2. Statuta Doma za starije osobe »Kantrida« Rijeka, članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/ 16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 18. rujna 2017. godine, donio je

O D L U K U
o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Kantrida« Rijeka

I.

Za članove Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Kantrida« Rijeka, kao predstavnici osnivača, imenuju se:

1.Gabrijela Gorjanac Kapša, dipl.oec., kao predstavnik osnivača,

2.Dr.sc. Veronika Reljac, dipl.theol., kao predstavnik osnivača,

3.Ilija Bakić, mag.oec., kao predstavnik osnivača.

II.

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke je četiri (4) godine, računajući od imenovanja.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Kantrida« Rijeka razrješuju se predstavnici osnivača imenovani Odlukom o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Kantrida« Rijeka (KLASA: 022-04/14-01/10, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-27 od 17. ožujka 2014.).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/33

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-58

Rijeka, 18. rujna 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr