SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

163.

Na temelju članka 24. stavka 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 110/15), članka 12. stavka 2. i članka 13. stavka 4. alineje 2. i stavka 5. Statuta Prirodoslovnog muzeja - Rijeka, članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 18. rujna 2017. godine, donio je

O D L U K U
o imenovanju i razrješenju članova Muzejskog vijeća Prirodoslovnog muzeja - Rijeka

I.

U Muzejsko vijeće Prirodoslovnog muzeja - Rijeka imenuju se:

1. Siniša Vilke, za predsjednika,

2. Saša Pešut, za člana,

3. Vaso Ogrizović, za člana.

II.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća iz članka 1. ove Odluke traje četiri (4) godine.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke razrješuje se dužnosti predsjednik i članica Upravnog vijeća imenovani Odlukom o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja - Rijeka (»Službene novine« broj 22/14).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/33

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-51

Rijeka, 18. rujna 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr