SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

161.

Na temelju članka 151. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članka 18. stavka 1. Statuta Centra za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica, članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 18. rujna 2017. godine, donio je

O D L U K U
o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica

I.

Za članove Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica, imenuju se:

1.Mr.sc. Zorina Pinoza Kukurin,prof.defektolog, kao predstavnik osnivača,

2.Milanka Grandić, socijalni radnik, kao predstavnik osnivača,

3.Vanja Tancabel, dipl.oec., kao predstavnik osnivača,

4.Gordan Lisac, predstavnik korisnika Centra.

II.

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke je četiri (4) godine.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti člana razrješuje se član imenovan Odlukom o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica (KLASA: 022-04/14-01/40, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-16 od 3. studenoga 2014).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/33

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-48

Rijeka, 18. rujna 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr