SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

160.

Na temelju članka 133. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 80/13), članka 6. Odluke o osnivanju Javne ustanove »Priroda« (»Službene novine« broj 42/ 13), članka 7. Statuta Javne ustanove »Priroda« (KLASA: 023-01/14-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-14-119 od 19. prosinca 2014.), članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) te članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 18. rujna 2017. godine, donio je

O D L U K U
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Javne ustanove »Priroda«

Članak 1.

U Upravno vijeće Javne ustanove »Priroda« (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) imenuju se:

1. Danijel Celcner, za predsjednika

2. Irena Ilić, za članicu

3. Dijana Perić Tatalović, za članicu.

Članak 2.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća iz članka 1. ove Odluke traje četiri (4) godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/33

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-46

Rijeka, 18. rujna 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1027&mjesto=00001&odluka=160
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr