SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

154.

Na temelju članka 57. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/ 11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 - Odluka USRH, 154/14 i 70/16), članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 18. rujna 2017. godine, donio je

O D L U K U
o imenovanju članova Upravnog vijeća
»Thalassotherapie« Crikvenica

I.

Za predsjednika i članove Upravnog vijeća »Thalassotherapie« Crikvenica - Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije, kao predstavnici osnivača, imenuju se:

1. Marko Vukelić, za predsjednika,

2. Đuro Dragosavac, za člana,

3. Mirela Marunić, za članicu.

II.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri (4) godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/33

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-38

Rijeka, 18. rujna 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1027&mjesto=00001&odluka=154
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr