SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

150.

Na temelju članka 15. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/05 - pročišćeni tekst i 26/09) i članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (Klasa: 023-01/06-01/1; Ur.broj: 2170-04-11-15-01; od 8. travnja 2015.godine), članka 52. stavka 1. točka 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 18. rujna 2017. godine, donio je

O D L U K U
o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske
uprave za ceste Primorsko-goranske županije

I.

U Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) imenuju se:

1. Robert Maršanić, predsjednik

2. Duško Milovanović, član

3. Anđelko Florijan, član

II.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeće iz točke 1. ove Odluke traje (4) četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/33

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-33

Rijeka, 18. rujna 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr