SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 24. Četvrtak, 7. rujna 2017.
GRAD OPATIJA

73.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 16. Statuta Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture FESTIVAL OPATIJA, osnivač GRAD OPATIJA zastupan po gradonačelniku Ivi Dujmiću, ing. donosi dana 14.8.2017. godine

O D L U K U
o imenovanju članova
Upravnog vijeća FESTIVALA OPATIJA

I.

Za članove Upravnog vijeća FESTIVALA OPATIJA imenuju se:

1. dr.sc. Lorena Bašan, Dobreć, Dobreć 88

2. Arsen Stanić, dr.med., Opatija, maršala Tita 14

II.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na mandat od 4 godine.

III.

Ova Odluka bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/45

URBROJ: 2156/01-03/01-17-1

Opatija, 14.8.2017.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr