SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 24. Četvrtak, 7. rujna 2017.
OPĆINA MRKOPALJ

20.

Temeljem odredbe članka 24 .stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15), članka 6. točka 1. i 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« br. 37/ 16 i 47/16-ispravak), te članka 41. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 24/ 09, 34/09-ispravak, 13/13, 19/13), Općinski načelnik Općine Mrkopalj donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Stožer civilne zaštite Općine Mrkopalj te imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove Stožera.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

U stožer civilne zaštite imenuju se

1.Za načelnika Stožera:

Helena Crnković, zamjenica načelnika Općine
Mrkopalj

2.Za zamjenika načelnika Stožera:

Emil Vlahović-vatrogasni zapovjednik
DVD-a- Mrkopalj

Za članove Stožera:

3.Željko Šporer, viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje PUZS Rijeka

4.Marinko Puškarić-načelnik PP Delnice

5.Karmela Stipanović-voditeljica Doma zdravlja
Delnice

6.Marinko Gašparac, komunalni redar općine
Mrkopalj

7.Marija Tomić, predsjednica općinskog društva
Crvenog križa Mrkopalj

8.Mladen Tomić -vatrogasni zapovjednik DVD-a
Sunger

9.Kristinka Liker - direktorica Pilane d.o.o. Mrkopalj

10.Alenko Tomac, voditelj Šumarije Mrkopalj

11.Miljenko Kauzlarić,predsjednik LD»Vepar«
Mrkopalj

Članak 3.

Stožer civilne zaštite Općine Mrkopalj obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreća i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika nesreća ili katastrofa, rukovođenje preuzima Općinski načelnik Općine Mrkopalj.

Članak 5.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite obavlja Jedinstveni upravni odjel općine, te osigurava uvjete za rad Stožera

.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Mrkopalj od 10.07.2013. godine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-05/17-01/01

UR.BROJ: 2112-05-02-17-64

Mrkopalj, 04. rujna 2017.

Općinski načelnik
Josip Brozović, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr