SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
GRAD OPATIJA

70.

Na temelju čl. 48. st. 1. t. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), čl 34. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), čl. 19. st. 2. i čl. 19. a. st. 1. Statuta Dječjeg vrtića Opatija, Gradonačelnik Grada Opatije dana 4.8.2017. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju članova
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija

I.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića imenuju se: SANJA MIŠOVIĆ KALANJ, ZORICA SERGO, VLADO VOŠLAJER I NATALI BRUBNJAK.

II.

Rješenje o imenovanjustupa na snagu 1.9.2017.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na mandat od 4 godine.

III.

Ova Odluka bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-05/17-01/01

URBROJ: 2156/01-03/01-17-2

Opatija, 4. 8. 2017.

G R A D O P A T I J A

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr