SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
GRAD OPATIJA

48.

Na temelju odredbi članka 110. Zakona o proračunuNarodne novine« br. (N.N. broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planuNarodne novine« br.124/14) i članka 29. Statuta Grada OpatijeSlužbene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/09, 30/09-ispravak i 7/ 13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2017. godine, donosi

O D L U K U
o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem
obračunu Proračuna za 2016. godinu

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje namjena i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Opatije za 2016. godinu u konsolidiranom iznosu od 18.069.102,00 kune.

Članak 2.

Konsolidirana razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 18.069.102,00 kuna sastoji se iz manje ostvarenih tekućih prihoda i primitaka 17.286.671,00 kuna i te manje ostvarenih rashoda i izdataka 35.355.773,00 kuna, a prema izvorima financiranja kako slijedi:

- iz prihoda od komunalnog doprinosa 2.938.431,00 kn,

- iz prihoda od sufinanciranja investitora 1.156.200,00 kn,

- iz općih prihoda i primitaka 5.438.769,00 kn,

- iz primitaka od zaduživanja 4.123.617,00 kn,

- iz prihoda od prodaje imovine 245.980,00 kn,

- iz prihoda od prodaje udjela u TD 4.014.062,00 kn,

- iz prihoda od pomoći 19.384,00 kn,

- iz prihoda od spomeničke rente 106.592,00 kn

- viška prihoda J V P Opatija 36.051,00 kn,

- manjka prihoda Gradske knjižnice i

čitaonice Viktora Cara Emina, Opatija 11.916,00 kn,

- viška prihoda OŠ R:K:Jeretova, Opatija 100.813,00 kn,

- manjka prihoda Mjesnih odbora 98.880,00 kn.

Članak 3.

Razlika prihoda nad rashodima 18.069.102,00 kune raspoređuje se u 2017. godini za sljedeće namjene:

1.Prihodi od komunalnog doprinosa 2.938.431,00 kune u Program gradnje objekata komunalne infrastrukture,

2.Prihodi od sufinanciranja investitora 1.156.200,00 kune u Program gradnje objekata komunalne infrastrukture,

3.Primici od zaduživanja 4.123.617,00 kune u Program Kapitalnih ulaganja u imovinu Grada, Kapitalni projekt Izgradnja doma umjetnosti (KTC) Opatija,

4.Prihodi od prodaje imovine 245.980,00 kune u Program Kapitalnih ulaganja u imovinu Grada, Kapitalni projekt Rješavanje stambenih potreba socijalno ugroženih osoba,

5.Prihodi od prodaje udjela u TD 4.014.062,00 kune u Program Kapitalnih ulaganja u imovinu Grada, Kapitalni projekt Izgradnja dječjeg vrtića,

6.Prihodi od pomoći 19.384,00 kuna u Program Javna uprava i administracija 14.134,00 Kn te u Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture 119.000,00 kuna za uređenje plaže kod Hotelijerskog fakulteta u Iki (iz sredstava Ministarstva turizma) uz istovremenu korekciju odnosno umanjenje 113.750,00 kn u Upravnom odjelu za prostorno uređenje u Kapitalnom projektu Izrada dokumentacije za energetsku obnovu javnih zgrada za neuplaćeni iznos FZZO u 2016.godini,

7.Prihodi od spomeničke rente 106.592,00 kuna u Programu spomeničke rente, Kapitalni projekt Obnova fasada i krovova,

8.JVP - prihodi od pomoći 42.050,20 kuna u Kapitalni projekt Opremanje JVP za izradu projektne dokumentacije vatrogasnog doma,

9.Gradska knjižnica i čitaonica V.Cara Emina Opatija - iz vlastitih prihoda 9.188,00 kuna u Kapitalni projekt Opremanje ustanova u kulturi za nabavu knjiga,

10.OŠ R.Katalinića Jeretova - iz vlastitih prihoda 100.811,00 kuna raspoređuje se temeljem Odluke Školskog odbora na Aktivnost Obvezno osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnih standarda 23.530,00 kuna, na Kapitalni projekt Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo (iznad minimalnog standarda) 76.746,00 kuna, na Aktivnost Školska kuhinja s produženim boravkom 535,00 kuna,

11.Opći prihodi i primici 5.438.769,00 kn raspoređuju se po programima kako slijedi:

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Iznosi iz Članka 3. ove Odluke rasporedit će se prilikom I Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/17-01/3

UR.BROJ: 2156/01-03-17-11

Opatija, 31. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Dr.sc. Robert Kurelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr