SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

121.

Na temelju članka 57. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštitiNarodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/ 11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 - Odluka USRH, 154/14 i 70/16), članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 17. srpnja 2017. godine, donio je

Z a k lj u č a k

1. Donosi se Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.

(Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka).

2. Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo da Odluku iz točke 1. ovoga Zaključka u dovoljnom broju primjeraka (u izvorniku) bez odgode dostavi Domu zdravlja Primorsko- goranske županije.

KLASA: 022-04/17-01/28

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-29

Rijeka, 17. srpnja 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Na temelju članka 57. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštitiNarodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/ 11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 - Odluka USRH, 154/14 i 70/16), članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 17. srpnja 2017. godine, donio je

O D L U K U
oimenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća
Doma zdravlja Primorsko-goranske županije

I.

Za predsjednicu i članove Upravnog vijećaDoma zdravlja Primorsko-goranske županije, kao predstavnici osnivača, imenuju se:

1.izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, dr.med., za predsjednicu,

2. Branka Ivandić,dipl.iur, za članicu,

3. Krešimir Parat, dipl.oec., za člana.

II.

Mandat predsjednice i članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke je četiri (4) godine.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko-goranske županije razrješuju se predsjednica i članovi Upravnog vijeća imenovani Odlukom o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko-goranske županije (KLASA:022-04/13-01/28, URBROJ:2170/1-01- 01/5-13-14 od 22. srpnja 2013.).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 23. srpnja 2017. godine.

KLASA: 022-04/17-01/28

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-30

Rijeka, 17. srpnja 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr