SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

120.

Na temelju članka 76. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/9, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/15 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 12. srpnja 2017. godine, donio je

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk

Članak 1.

Franko Kraljić, na osobni zahtjev razrješuje se dužnosti člana upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk na koju dužnost je imenovan Odlukom o imenovanju i razrješenju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije (KLASA:022-04/13-01/33; URBROJ:2170/1-01-01/5-13-21 od 02. rujna 2013. godine).

Članak 2.

Goran Petrc, imenuje se za člana Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk.

Mandat novoimenovanom članu Upravnog vijeća iz stavka 1. ovog članka traje do isteka mandata razriješenog člana Upravnog vijeća iz članka 1. ove Odluke, odnosno do dana 2. rujna 2017. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/27

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-28

Rijeka, 12. srpnja 2017.

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr