SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
GRAD RAB

57.

Na temelju članka 21. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13 - pročišćeni tekst i 137/15 - ispravak) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 24. srpnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA
OTPADOM GRADA RABA ZA RAZDOBLJE
2017. - 2022. GODINE

Članak 1.

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Grada Raba za razdoblje 2017. - 2022. godine.

Članak 2.

Plan gospodarenja otpadom Grada Raba za razdoblje 2017. - 2022. godine sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/17-01/03

Ur. broj: 2169-01-02/7-17-2

Rab, 24. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1021&mjesto=51280&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr