SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
GRAD RAB

54.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenjuNarodne novine« broj 153/13) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/ 15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena Urbanističkog plana uređenja 43
- Poslovna zona Mišnjak

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi Izmjena Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona MišnjakSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/07), u daljnjem tekstu: Izmjena Plana.

Članak 2.

Odlukom o izradi Izmjena Plana utvrđuje se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, rokove za izradu i izvore financiranja.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu Izmjena Plana je:

- Zakon o prostornom uređenjuNarodne novine« broj 153/13) i

- Prostorni plan uređenja Grada Raba (Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 15/04, 40/05-ispravak, 18/07, 47/11 i 19/16).

Izmjene Plana izrađuju se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planovaNarodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 9/11).

Članak 4.

Nositelj izrade Izmjena Plana je Grad Rab, Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE IZMJENA PLANA

Članak 5.

Razlozi za donošenje Izmjena Plana su:

- izmjena veličine pojedine građevne čestice,

- izmjena koeficijenta izgrađenosti (odnos izgrađene površine zemljišta pod svim građevinama i ukupne površine građevne čestice), a radi budućeg investiranja i poslovanja zainteresiranih poduzetnika.

OBUHVAT IZMJENA PLANA

Članak 6.

Obuhvat Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak utvrđen je Prostornim planom uređenja Grada Raba (Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/04, 40/05 -ispravak, 18/07, 47/11 i 19/16).

Planirana poslovna zona Mišnjak nalazi se na krajnjem jugoistočnom dijelu otoka Raba. Locirana je neposredno uz državnu cestu D 105, udaljena oko 1500 m od trajektnog pristaništa Mišnjak i oko 3000 m od naselja Barbat.

Izradom Izmjena Plana obuhvatit će se područje postojećeg urbanističkog plana čija ukupna površina iznosi 11,8 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA PLANA

Članak 7.

U prostoru obuhvata Poslovne zone Mišnjak formirano je 14 platoa u skladu s terenskim uvjetima za planirane namjene:

- poslovno-uslužnog sadržaja (K1-1),

- skladišta i trgovine (K2-1, K2-2, K2-3)

- ostalih poslovno-trgovačkih sadržaja (K2-4, K2-5, K2- 6)

- mješovita namjena (K4-1) i

- proizvodni i zanatski sadržaji (I2-1 do I2-6).

U sklopu obuhvata plana izvršeno je planiranje (ravnanje) terena na dijelu predviđenih platoa kao i na dijelu za izgradnju mreže prometnica unutar radne zone koja je namijenjena za vođenje infrastrukturnih vodova u sklopu komunalnog opremanja zone.

Izvan obuhvata radne zone izvedeni su priključci na radnu zonu sa dijela izvedene trase planirane županijske ceste koja je priključena na državnu cestu.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA PLANA

Članak 8.

Cilj Izmjena Plana je izmijeniti plansko rješenje poslovne zone na način da se omogući formiranje veličina građevnih čestica i površina građevina ovisno o potrebama budućih investitora.

Članak 9.

Izmjene Plana odnose se na izmjenu tekstualnog dijela Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona MišnjakSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/ 07).

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA PLANA

Članak 10.

Za potrebe izrade Izmjena Plana koristit će se Urbanistički plan uređenja 43 - Poslovna zona MišnjakSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/07).

Koristit će se sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA ZA IZRADU IZMJENA PLANA

Članak 11.

Stručna rješenja za izradu Izmjena Plana izrađuje stručni izrađivač, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA PLANA

Članak 12.

Utvrđuje se popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja će sudjelovati u izradi Izmjena Plana iz područja svog djelokruga:

1. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Policijska postaja Rab, Palit 144 a, 51280 Rab,

3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,

5. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka,

6. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

7. HEP - ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

8. Hrvatske vode d.d., VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

9. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj, Nikole Suzana 27, 53270 Senj,

10. Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti, Palit 68, 51280 Rab,

11. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,

12. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2, 51000 Rijeka,

13. PGŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Rabu, Palit 71, 51280 Rab.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 13.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 12. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku, smatrat će se da ih nemaju.

ROK ZA IZRADU IZMJENA PLANA

Članak 14.

Za izradu Izmjena Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- izrada Prijedloga Izmjena Plana za javnu raspravu - u roku od 15 dana po isteku roka za očitovanje na Odluku o izradi Plana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od završetka javne rasprave,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena Plana - u roku od 15 dana od izrade Izvješća o javnoj raspravi,

- izrada Konačnog prijedloga Izmjena Plana - u roku od najviše 15 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga Plana,

- izrada izvornika Izmjena Plana - u roku od 15 dana od donošenja Izmjena Plana na Gradskom vijeću Grada Raba.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

IZVOR FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA PLANA

Članak 15.

Sredstava za izradu Izmjena Plana osigurat će se u proračunu Grada Raba za 2017. godinu.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/17-01/03

Ur. broj: 2169-01-02/7-17-3

Rab, 24. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1021&mjesto=51280&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr