SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
OPĆINA MATULJI

31.

Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06) i članka 43. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/ 15- pročišćeni tekst i 39/15), Općinski načelnik Općine Matulji dana 5. srpnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o davanju stanova u najam

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i mjerila, postupak i tijela za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Općina), visina najamnine te prava i obveze ugovornih strana.

II. UVJETI I MJERILA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

Članak 2.

Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam ima državljanin Republike Hrvatske koji ispunjava slijedeće uvjete:

1. da ima prebivalište na području Općine Matulji;

2. da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju stan u najmu ili stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu na području Republike Hrvatske;

3. da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu ne koriste stan u vlasništvu Općine Matulji bez valjane pravne osnove;

4. da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi;

5. da ukupna prosječna mjesečna primanja obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva ostvarena u prethodnoj godini, a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovu rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način ne prelaze iznose kako slijedi:

- za samca - 90% posljednjeg objavljenog podatka o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske na dan objavljivanja Javnog poziva (u daljnjem tekstu:prosječna isplaćena plaća);

- za obitelj sa dva i više člana - 50% prosječne isplaćene plaće po članu obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu.

Uvjete iz stavka 1. ovoga članka trebaju ispuniti kumulativno svi članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu.

Članom obiteljskog domaćinstva smatra se bračni drug te osoba koja sa njim stanuje: srodnici po krvi u pravoj liniji, pastorčad i usvojenici, usvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati te osoba koja živi sa njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti sa bračnom zajednicom.

Status izvanbračne zajednice dokazuje se odlukom nadležnog suda.

Članak 3.

Stanovi iz članka 1. ove Odluke, daju se u najam podnositeljima zahtjeva prema redosljedu utvrđenom listom reda prvenstva.

Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam utvrđuje se na osnovi slijedećih mjerila:

1. dužini prebivanja na području Općine Matulji,

2. broja članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,

3. sudjelovanja u Domovinskom ratu,

4. socijalnog stanja (samohrani roditelj i zajamčena minimalna naknada),

5. zdravstvenog stanja:

- prema invalidnosti i zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva i člana domaćinstva,

- priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

6. godinama života.

Članak 4.

Podnositelju zahtjeva pripada 0,5 bodova za svaku godinu prebivanja na području Općine Matulji za razdoblje do 10 godina, za svaku daljnju godinu od 10 - 15 godina po 1 bod, a za svaku daljnju godinu preko 15 godina po 2 boda.

Članak 5.

Prema broju članova obiteljskog domaćinstva podnositelju zahtjeva pripadaju 3 boda za svakog člana obiteljskog domaćinstva.

Članak 6.

Prema broju članova obiteljskog domaćinstva podnositelju zahtjeva pripada:

1. samac 3 boda

2. dva člana obitelji 6 bodova

3. tri člana obitelji 9 bodova

4. četiri člana obitelji 12 bodova

5. pet i više članova obitelji 15 bodova

Članak 7.

Podnositelju zahtjeva, ovisno o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu pripada:

1. za svaki puni mjesec u razdoblju od

5. 8. 1990. do 15. 1. 1992. godine 1 bod

2. za svaki puni mjesec u razdoblju od

16. 1. 1992 do 30. 6. 1996. 0,5 boda

Podnositelju zahtjeva čiji je član obiteljskog domaćinstva poginuo, zatočen ili nestao u Domovinskom ratu, pripada 15 bodova.

Sudjelovanje u Domovinskom ratu dokazuje se potvrdama nadležnih tijela državne uprave.

Članak 8.

Podnositelju zahtjeva, hrvatskom vojnom invalidu, prema utvrđenom postotku oštećenja organizma pripadaju bodovi i to:

1. I. i II. skupina 12 bodova

2. III. do VI. skupina 8 bodova

3. VII. do X. skupina 4 boda

Postotak oštećenja organizma dokazuje se rješenjem nadležnog tijela državne uprave o priznatom statusu ratnog vojnog invalida.

Članak 9.

Prema socijalno-imovnom stanju podnositelja zahtjeva i njegovog obiteljskog domaćinstva, podnositelju zahtjeva pripada:

1. podnositelju zahtjeva - samohranom roditelju ili posvojitelju pripada 10 bodova. Samohranim roditeljem smatra se roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete;

2. podnositelju zahtjeva koji je roditelj ili posvojitelj djeteta kojemu je priznat status roditelja njegovatelja pripada 15 bodova

3. podnositelju zahtjeva koji je roditelj ili posvojitelj djeteta kojemu je priznato pravo na dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju ili pravo na rad s polovicom punog radnog vremena u trajanju od najmanje šest mjeseci ili čije dijete ostvaruje pravo na osobnu invalidninu pripada 5 bodova.

4. podnositelju zahtjeva koji prima zajamčenu minimalnu naknadu koju odobrava Centar za socijalnu skrb pripada 5 bodova

5. podnositelju zahtjeva koji ne prelazi cenzus utvrđen Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Matulji pripada 20 bodova

Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 1. ovog članka dokazuje se presudom o razvodu braka, rodnim listom ili drugom odgovarajućom dokumentacijom.

Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 2. ovog članka dokazuje se rješenjem Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na status njegovatelja, ovjerenim pečatom izvršnosti.

Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 3. ovog članka dokazuje se rješenjem nadležnog tijela o priznavanju prava, potvrdom o zadnjem primitku sredstava od nadležnog tijela ili rješenjem Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na osobnu invalidninu.

Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 4. ovog članka dokazuje se rješenjem Centra za socijalnu skrb.

Članak 10.

Prema zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva odnosno članova njegove obitelji, podnositelju zahtjeva pripada:

1.osobi s utvrđenim fizičkim ili mentalnim
invaliditetom višim od 50% 15 bodova

2.osobi s utvrđenim fizičkim ili mentalnim
invaliditetom do 50% 10 bodova

3.kategoriziranoj osobi s tjelesnim ili
mentalnim oštećenjem pod uvjetom da se
ne nalaze na odgoju i skrbi u ustanovi5 bodova

4.bolesniku koji boluje od kroničnih bolesti 5 bodova

Okolnosti iz prethodnog stavka dokazuju se rješenjem nadležne službe Hrvatskog zavoda mirovinskog osiguranja (točke 1. i 2.), nalazom prvostupanjskog tijela vještačenja nadležnog Centra za socijalnu skrb (točka 3.), a okolnost iz točke 4. prethodnog stavka mišljenjem i nalazom odgovarajućeg liječnika specijaliste.

Članak 11.

Podnositelju zahtjeva mlađem od 40 godina, uključivo i 40 godina, pripada 10 bodova.

Članak 12.

Bodovi dobiveni po mjerilima iz članka 4. do članka 11. ove Odluke zbrajaju se, te se na osnovu njih utvrđuje redoslijed na listi reda prvenstva.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost u ostvarivanju prava na dodjelu stana u najam ima onaj podnositelj zahtjeva koji ima dulje vrijeme prebivanja na području Općine Matulji, a ukoliko su podnositelji zahtjeva i tada izjednačeni u broju bodova prednost ima osoba s invaliditetom, a ukoliko su podnositelji zahtjeva i tada izjednačeni u broju bodova prednost ima onaj podnositelj koji ima manji ukupni prosječni mjesečni neto prihod obiteljskog domaćinstva.

III. POSTUPAK ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

Članak 13.

Odluke u svezi najma stana donosi općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za davanje stanova u najam imenovanog po odluci općinskog načelnika.

Članak 14.

Stručno-administrativne odnosno tehničke poslove za općinskog načelnika i Povjerenstvo za davanje stanova u najam obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

Članak 15.

Postupak za utvrđivanje liste reda prvenstva pokreće općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za davanje stanova u najam objavljivanjem Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam koji obavezno sadrži:

1. uvjete za sudjelovanje u postupku,

2. isprave i dokaze koji se prilažu uz zahtjev,

3. naznaku da je rok za podnošenje zahtjeva 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u jednom od sredstava javnog priopćavanja.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva objavljuje se i na oglasnoj ploči Općine Matulji i na web stranicama Općine Matulji.

Članak 16.

Zahtjev za davanje stanova u najam podnosi se na posebnom obrascu, kojeg svi zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odboru Općine Matulji i na web stranici Općine Matulji.

Uz popunjeni obrazac se prilažu sve isprave i dokazi na osnovu kojih se utvrđuje osnovanost zahtjeva za uvrštenje na Listu reda prvenstva koji su utvrđeni u članku 2. ove Odluke te se na temelju uvjeta i mjerila iz članka 3. ove Odluke, obavlja bodovanje.

Članak 17.

Podnositelj zahtjeva za davanje stana u najam mora zahtjevu priložiti:

1. domovnicu,

2. ovjerenu izjavu da ne postoje zapreke za stjecanje prava na stan iz članka 2. stavak. 1. točke 2, 3 i 4 ove Odluke,

3. potvrdu o visini primanja i potvrdu porezne uprave o ostvarenim izvanrednim prihodima za prethodnu godinu za sve punoljetne članove obiteljskog domaćinstva (članak 2. st. 1. toč. 5.),

4. za dokazivanje dužine prebivanja na području Općine Matulji, sukladno članku 4. ove Odluke:

- izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) izdano od Ministarstva unutarnjih poslova za podnositelja zahtjeva i članove njegovog obiteljskog domaćinstva s naznakom dužine prebivanja na području Općine Matulji,

5. za dokazivanje broja maloljetne djece i djece na redovitom školovanju, sukladno članku 5. ove Odluke:

- izvornik ili presliku rodnog lista za svako maloljetno dijete odnosno izvornik potvrde ili uvjerenja škole ili visokog učilišta o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu

6. za dokazivanje socijalno-imovnog stanja, sukladno članku 6. ove Odluke:

- presuda o razvodu braka, rodni list ili druga odgovarajuća dokumentacija,

- rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na status njegovatelja, ovjerenim pečatom izvršnosti

- rješenje nadležnog tijela o priznavanju prava, potvrda o zadnjem primitku sredstava od nadležnog tijela ili rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na osobnu invalidninu

- rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

7. za dokazivanje sudjelovanja u Domovinskom ratu, sukladno članku 7. ove Odluke:

- izvornik ili presliku potvrde nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu

8. za dokazivanje postotka oštećenja organizma hrvatskom vojnom invalidu, sukladno članku 8. ove Odluke:

- izvornik ili preslika rješenja nadležnog tijela državne uprave o priznatom statusu ratnog vojnog invalida

9. za dokazivanje broja članova obiteljskog domaćinstva, sukladno članku 9. ove Odluke:

- izvornik ili presliku rodnog lista za sve članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu, izvornik ili presliku vjenčanog lista za dokazivanje postojanja bračne zajednice (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) i izvornik ili ovjerenu presliku vlastoručno pisane izjave o postojanju izvanbračne zajednice ovjerena kod javnog bilježnika (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)

10. za dokazivanje zdravstvenog stanje podnositelja zahtjeva odnosno članova njegovog obiteljskog domaćinstva, sukladno članku 10. ove Odluke:

- izvornik ili ovjerena preslika rješenja nadležne službe Hrvatskog zavoda mirovinskog osiguranja (toč. 1. i 2.), nalaz prvostupanjskog tijela za vještačenje nadležnog Centra za socijalnu skrb (toč. 3.) i mišljenje i nalazom odgovarajućeg liječnika specijaliste (toč. 4.).

Članak 18.

Za zahtjeve koji su nepotpuni, podnositelju zahtjeva odredit će se dopunski rok od 8 dana da dopuni zahtjev potrebnom dokumentacijom.

Ako zahtjevu nedostaju dokazi kojima se dokazuju uvjeti iz članka 2. ove Odluke, a podnositelj zahtjeva u dopunskom roku ne upotpuni zahtjev, zahtjev se odbija.

Ako zahtjevu nedostaju dokazi kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za bodovanje po pojedinim kriterijima, a podnositelj zahtjeva u dopunskom roku ne upotpuni zahtjev, izvršit će se bodovanje bez bodovanja uvjeta odnosno mjerila za koja je trebao dopuniti zahtjev.

Zahtjevi podneseni izvan roka se ne razmatraju.

Članak 19.

Prijedlog liste i Listu reda prvenstva utvrđuje Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za davanje stanova u najam u roku od 60 dana od dana objave javnog poziva.

Podnositelji zahtjeva mogu dati pisani prigovor na prijedlog liste reda prvenstva u roku od 8 dana po njenom isticanju na oglasnoj ploči Općine Matulji. Prijedlog liste reda prvenstva objavljuje se i na web stranicama Općine Matulji.

Nakon razmatranja prigovora, načelnik je dužan u roku od 30 dana utvrditi i objaviti konačnu listu reda prvenstva za davanje stanova u najam.

Lista iz stavka 3. ovog članka objavljuje se na oglasnoj ploči i stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Matulji. Lista reda prvenstva objavljuje se i na web stranicama Općine Matulji.

Članak 20.

Lista reda prvenstva sadrži:

1. redni broj,

2. prezime i ime i adresa podnositelja zahtjeva,

3. broj bodova po pojedinim kriterijima iz članka 4. stavak 2. ove Odluke za svakog podnositelja zahtjeva,

4. ukupan broj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,

5. potpis općinskog načelnika,

6. mjesto i datum utvrđivanja liste reda prvenstva.

Članak 21.

Lista reda prvenstva utvrđuje se za vrijeme od 4 godine.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, kada za to postoje opravdani razlozi,Općinski načelnik može za određeno vremensko razdoblje produžiti rok važenja konačne Liste reda prvenstva.

Osobe koje u toku trajanja liste prestanu ispunjavati uvjete na osnovu kojih su uvršteni na listu reda prvenstva, brišu se.

Osobe koje su podnijele neistinite dokaze o ispunjavanju uvjeta za utvrštenje na listu reda prvenstva, brišu se.

Ukoliko za vrijeme važenja liste reda prvenstva dođe do promjene broja članova obiteljskog domaćinstva podnositelj zahtjeva je dužan o tome izvijestiti Jedinstveni upravni odjel te po zahtjevu Jedinstvenog upravnog odjela dostaviti dokaze o nastaloj promjeni radi utvrđivanja prava podnositelja zahtjeva na odgovarajući stan.

Ukoliko za vrijeme važenja liste reda prvenstva podnositelj zahtjeva umre, mjesto na listi reda prvenstva zadržava bračni drug odnosno životni partner. Ako bračnog druga odnosno životnog partnera nema, mjesto na listi reda prvenstva zadržavaju djeca, pastorak ili usvojenik, ako su bili navedeni u zahtjevu za dodjelu stana u najam.

Članak 22.

Odgovarajućim stanom smatra se stan koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i dr.) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m2 korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m2.

Moguća su odstupanja u veličini stana do +/- 10 m2 od utvrđenih površina stana.

Članak 23.

Po dobivanju mogućnosti raspolaganja stanom, Jedinstveni upravni odjel će:

- izvršiti bodovanje stana,

- utvrditi da li postoji potreba izvođenja radova radi njegovog osposobljavanja za redovno stanovanje,

- utvrditi popis potrebnih radova, njihovu predračunsku vrijednost i rokove u kojemu se ti radovi mogu izvesti.

Jedinstveni upravni odjel će u okviru svoje nadležnosti uputiti pisani poziv osobi koja je u tom trenutku prva na listi reda prvenstva radi utvrđivanja njene zainteresiranosti za dodjelu predmetnog stana u najam da se u roku od 8 dana od dana primitka pisanog poziva očituje o prihvaćanju ponuđenog stana.

Smatra se da je podnositelj zahtjeva spreman prihvatiti ponuđeni stan za dodjelu u najam kada potpiše izjavu o svojoj spremnosti prihvaćanja dodjele tog stana.

Članak 24.

Podnositelj zahtjeva koji prihvati ponuđeni stan, dužan je u roku od 15 dana od dana prihvaćanja ponuđenog stana, dostaviti dokumente navedene u članku 17. ove Odluke kojima dokazuje da i dalje udovoljava uvjetima iz članka 2. ove Odluke.

Članak 25.

U slučaju kada podnositelj zahtjeva ne primi stan koji ne odgovara potrebama njegove obitelji, zadržava utvrđeno mjesto na listi reda prvenstva, s time što se stan nudi slijedećem podnositelju zahtjeva na listi reda prvenstva.

Članak 26.

Odluke o davanju stanova u najam donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva imenovanog od strane Općinskog načelnika.

Odluku o davanju stana u najam oglašava se na oglasnoj ploči Općine Matulji.

Nakon proteka roka od 8 dana od dana oglašavanja od luke na oglasnoj ploči Općine Matulji, odluka se dostavlja podnositelju zahtjeva koji je potpisao pismenu izjavu o prihvaćanju dodjele stana, s pozivom da u daljnjem roku od 8 dana od dana dostave Odluke i poziva pristupi sklapanju ugovora o najmu stana.

Ukoliko se podnositelj zahtjeva ne odazove pozivu za sklapanje ugovora o najmu stana u roku od 8 dana od dana dostave poziva, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o najmu stana.

Članak 27.

U slučaju da podnositelj zahtjeva odbije po pozivu Povjerenstva za davanje stanova u najam prihvatiti odgovarajući stan, u slučaju da ne dostavi dokumente iz članka 17. sukladno članku 24. ove Odluke, kao i u slučaju da se ne odazove pozivu za sklapanje ugovora o najmu stana prema članku 26. stavak 4. ove Odluke, Odlukom načelnika po prijedlogu Povjerenstva za davanje stanova u najam briše se s liste reda prvenstva, a na dodjelu stana poziva se slijedeća osoba sa liste reda prvenstva.

Članak 28.

Izuzetno, izvan liste reda prvenstva, općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za davanje stanova u najam, može dati stan u najam u sljedećim slučajevima:

- osobi kojoj je dosadašnje stanovanje ugroženo posljedicama elementarnih nepogoda (potres, poplava, požar i sl.), na području Općine Matulji,

- najmoprimcu, radi oslobađanja stana kojeg koristi, kada je to od posebnog interesa za Općinu Matulji,

- osobi koja koristi stan u zgradi koja je predviđena za uklanjanje radi gradnje, kada je investitor Općina Matulji ili kada je u pitanju interes ili obveza Općine Matulji,

Stanovi iz prethodnog stavka daju se u najam na osnovu odluke Općinskog načelnika na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stanova u najam.

IV. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

1. Ugovor o najmu stana

Članak 29.

Na temelju odluke o davanju stana u najam zaključuje se pisani ugovor o najmu, kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu, a kojeg u ime Općine Matulji potpisuje Općinski načelnik (u daljnjem tekstu: najmodavac).

Članak 30.

Ugovor o najmu stana zaključuje se na određeno vrijeme, u trajanju od 5 godina.

60 dana prije isteka Ugovora o najmu iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel provjerit će ispunjava li najmoprimac i dalje uvjete za korištenje stana.

Ukoliko ispunjava uvjete, najmodavac će sklopiti novi ugovor sa najmoprimcem na daljnjih 5 godina.

Ukoliko najmoprimac više ne ispunjava uvjete propisane Odlukom o davanju stanova u najam, ugovor prestaje istekom roka.

Rok predaje u posjed stana najmodavcu je 6 mjeseci od dana isteka roka na koji je ugovor sklopljen.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka Odluke, Općinski načelnik može odobriti sklapanje ugovora o najmu stana na određeno vrijeme u trajanju kraćem od 5 godina, posebice u slučajevima iz članka 27. ove Odluke.

Članak 31.

Najmodavac može, osim u slučajevima utvrđenim Zakonom, otkazati ugovor o najmu stana i u slučajevima:

- ako se nakon zaključenja ugovora o najmu stana utvrdi da je najmoprimac dao lažne podatke temeljem kojih je uvršten u Listu reda prvenstva odnosno temeljem kojih mu je stan dat u najam na temelju propisanog postupka ili sukladno članku 27. Odluke,

- ako najmoprimac i osobe navedene u ugovoru o najmu stana ne koriste stan za stanovanje neprekidno duže od 3 mjeseca, s time da se smatra da stan nije korišten neprekidno i kada najmoprimac odnosno osobe navedene u ugovoru o najmu stana samo povremeno navraćaju u stan,

- ako najmoprimac ne plati tri mjesečne najamnine ili ostale ugovorene troškove u svezi sa stanovanjem,

- ako najmoprimac ne održava stan sukladno odredbama ugovora o najmu stana,

- ako najmoprimac koristi stan na način da ometa ostale vlasnike posebnih dijelova zgrade u mirnom korištenju tih posebnih dijelova (stanova ili poslovnih prostora) i zajedničkih prostora i uređaja u zgradi.

Članak 32.

Pravo na useljenje u stan najmoprimac stječe nakon sklapanja ugovora o najmu stana.

Najmoprimac je dužan useliti u stan najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o najmu stana, odnosno u roku utvrđenim ugovorom.

Ukoliko najmoprimac ne useli u stan u roku iz stavka 2. ovog članka smatrat će se da ugovor o najmu stana nije sklopljen.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka najmoprimac se briše sa liste reda prvenstva na osnovi odluke načelnika po prijedlogu Povjerenstva za davanje stanova u najam.

Članak 33.

Kada najmoprimac ili njegov bračni drug, životni partner odnosno izvanbračni drug ili neformalni životni partner steknu u vlasništvo ili suvlasništvo, te najam obiteljsku kuću ili stan kao poseban dio zgrade u Republici Hrvatskoj, ugovor o najmu stana će se raskinuti, a najmoprimac je dužan stan predati u posjed najmodavcu slobodan od osoba i stvari.

Ukoliko osobe iz stavka prvog steknu suvlasništvo kuće ili stana kao posebnog dijela zgrade u Republici Hrvatskoj koji nije useljiv ili odgovarajući u smislu odredbe članka 23. Odluke, dužni su u roku od trideset dana od dana stjecanja dostaviti Općini Matulji očitovanje i dokaze o neuseljivosti, odnosno dokaze da se radi o neodgovarajućoj kući ili stanu u smislu odredbe članka 21. Odluke. Pri tom su navedene osobe za slučaj otuđenja nekretnine u obvezi u roku od trideset dana od izvršenog otuđenja dostaviti Općini Matulji ugovor o kupoprodaji, darovanju, razvrgnuću ili drugoj vrsti raspolaganja radi ponovnog preispitivanja statusa najmoprimca, te njegove eventualne mogućnosti da sam riješi svoje stambeno pitanje.

Rok za predaju stana u posjed najmodavcu iz prethodnog stavka ovog članka je 30 dana od dana od dana kad je najmodavac najmoprimca izvijestio o raskidu ugovora o najmu stana.

Članak 34.

Za korištenje stana najmoprimac je dužan plaćati najamninu i druge troškove vezane uz korištenje stana, zajedničkih prostorija i uređaja zgrade.

Članak 35.

Visinu najamnine za stanove u vlasništvu Općine Matulji utvrđuje Općinski načelnik posebnom odlukom.

Najamnina iz stavka 1. ovog članka prihod je Proračuna Općine Matulji.

Članak 36.

Najmoprimac je dužan plaćati najamninu od dana utvrđenog ugovorom o najmu.

Najamnina se plaća do 15-og u mjesecu za tekući mjesec.

Najmoprimac koji ne plati najamninu u roku iz stavka 2. ovog članka, plaća i zateznu kamatu.

Članak 37.

Najmoprimac je dužan koristiti stan samo u svrhu stanovanja i na način utvrđen ugovorom o najmu stana.

Najmoprimac je dužan ovlaštenim osobama Općine Matulji dopustiti ulazak u stan radi kontrole korištenja stana.

Kontrolu obavlja komunalno redarstvo Općine Matulji.

O obavljenoj kontroli komunalni redar sastavlja zapisnik.

Kontrola se posebice obavlja u slučaju dojave o nekorištenju stana od strane najmoprimca, izvođenju radova na uređenju stana protivno odredbi članka 39. ove Odluke, prenamjeni prostora ili davanju prostora u podnajam.

Članak 38.

Najmoprimac je dužan snositi troškove tekućeg održavanja stana, kao i o svom trošku izvršiti popravak kvarova koje je sam uzrokovao.

Članak 39.

Najmoprimac je dužan plaćati naknadu za troškove korištenja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, te obavljanje zajedničkih usluga u visini koja se utvrđuje međuvlasničkim ugovorom između vlasnika posebnih dijelova zgrada, odnosno u visini koju odredi načelnik za zgrade koje su u vlasništvu Općine u cijelosti.

Članak 40.

Najmoprimac smije samo uz pisanu suglasnost najmodavca činiti preinake kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena i vanjski izgled stana, s time da se međusobni odnosi uređuju posebnim ugovorom.

Ukoliko je najmoprimac dobio od Općine Matulji suglasnost za izvođenje radova i sklopio s Općinom Matulji ugovor prema stavku 1. ovog članka, dužan je u roku od 15 dana od izvedenih radova o tome pismeno obavijestiti Općinu Matulji.

Ukoliko bi se utvrdilo po izvedenim radovima da postoji osnova za izmjenu najamnine stana, Općina Matulji će izvršiti novo bodovanje stana te suglasno tome utvrditi novi iznos najamnine koja će se sa najmoprimcem ugovoriti sklapanjem izmjene važećeg ugovora u najmu stana.

Najmoprimac koji je vlastitim ulaganjem izveo radove u stanu ima pravo na povrat uloženih sredstava pod uvjetom da:

- su radovi izvedeni sukladno dobivenoj suglasnosti i sklopljenom posebnom ugovoru o ulaganju prema ovom članku Odluke,

- je temeljem izvedenih radova u stanu povećana prometna vrijednost stana,

- da najmoprimac vraća stan u posjed Općine po bilo kojoj osnovi.

Uvjeti iz prehodnog stavka ovog članka moraju biti kumulativno ispunjeni.

Visina uloženih sredstava utvrđuje se temeljem elaborata ovlaštenog vještaka građevinske struke ili temeljem troškovnika kojeg je izradio Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji te temeljem potvrde istog Odsjeka da su radovi izvedeni suglasno elaboratu odnosno troškovniku.

S visinom uloženih sredstava iz prethodnog stavka ovog članka mora se suglasiti općinski načelnik.

Najmoprimcu se uložena sredstva u stan vraćaju nakon predaje stana u posjed Općini Matulji u visini ulaganja utvrđenoj prethodnim stavcima ovog članka umanjenoj za amortizaciju nastalu od trenutka ulaganja do povrata.

V. POSTUPAK I UVJETI ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA ZAMJENU STANOVA

Članak 41.

Najmoprimci mogu stanove koje koriste po osnovu ugovora o najmu zamijeniti uz prethodnu suglasnost načelnika.

Općinski načelnik daje suglasnost na zamjenu stana na prijedlog Povjerenstva za davanje stanova u najam.

Članak 42.

Najmoprimci su dužni u roku od 15 dana od dana dostave suglasnosti sklopiti nove ugovore o najmu stana.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa se na određeno vrijeme, do kraja isteka vremena na koji je bio zaključen prvotni ugovor.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o davanju stanova u najam (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 6/98).

Članak 44.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Kkasa: 011-01/16-01/3

Ur. broj: 2156-04-01-16-1

Matulji, 5. srpnja 2017.

Općinski načelnik

Općine Matulji

Mario Ćiković, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1021&mjesto=51211&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr