SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
GRAD OPATIJA

46.

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/ 01 - vjerod. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/ 11 i 144/12) donosim dana 14. lipnja 2017. godine sljedeću

ODLUKU
o povjeravanju poslova zamjenici gradonačelnika

I.

Ovom Odlukom povjeravam VERI ŠANTIĆ, ing.građ., zamjenici gardonačelnika obavljanje poslova iz djelokruga gradonačelnika koji se odnose na pripremu akata iz nadležnosti gradonačelnika, praćenje stanja i provedbu odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća u području djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Grada Opatije koji se odnose na komunalno gospodarstvo, na uređenje naselja i stanovanje, na zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, na protupožarnu i civilnu zaštitu, te djelovanje mjesnih odbora.

Pored poslova iz stavka 1. ove točke povjeravam zamjenici gradonačelnika i poslove koordinacije s trgovačkim društvima u vlasništvu i /ili pretežitom vlasništvu Grada Opatije (Komunalac d.o.o., Parkovi d.o.o., Opatija 21 do.o.) i drugim pravnim i fizičkim osobama koji obavljaju komunalne djelatnosti na području Grada Opatije temeljem posebnog ugovora.

Zamjenica gradonačelnika je odgovorna za obavljanje povjerenih poslova iz stavka 1. i 2. ove točke.

II.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenica gradonačelnika je dužna pridržavati se pisanih i usmenih uputa gradonačelnika i podnositi redovno izvješće gradonačelniku, te parafirati akte iz područja povjerenih poslova upućenih na potpis gradonačelniku.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove odluke zamjenica gradonačelnika je ovlaštena primati stranke, poslovne partnere i predstavnike drugih subjekata s kojima Grad službeno komunicira.

III.

Odluku o obavljanju poslova predstavljanja Grad Opatije u protokolarnim prigodama donijet ću za svaki pojedini slučaj, neovisno o području povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na oglasnoj ploči Grada Opatije i na mrežnoj stranici Grada Opatije.

Klasa: 021-01/17-01/22

Ur. broj: 2156/01-04/01-2

Opatija, 14. lipnja 2017.

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr