SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
GRAD OPATIJA

45.

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/ 01 - vjerod. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/ 11 i 144/12)) donosim dana 14. lipnja 2017. godine sljedeću

ODLUKU
o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika

I.

Ovom Odlukom povjeravam dr.sc. Emilu Priskiću, zamjeniku gradonačelnika obavljanje poslova iz djelokruga gradonačelnika koji se odnose na pripremu akata iz nadležnosti gradonačelnika, praćenje stanja i provedbu odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća u području društvenih djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Grada Opatije (briga o djeci, odgoj i osnovno obrazovanje, socijala i primarna zdravstvena zaštita, kultura, tehnička kultura i sport) i u društvenim djelatnostima u kojima Grada Opatija osigurava dodatni standard (znanost, obrazovanje, zdravstvo, zdravi grad), te poslove poticanja gospodarstva i poduzetništva, kandidiranja projekata na EU programe i poslove praćenja izrade prostornih planova.

Pored poslova iz stavka 1. ove točke povjeravam zamjeniku gradonačelnika i poslove koordinacije s ustanovama u vlasništvu Grada Opatije (Festival Opatija, Osnova škola »Rikard Katalinić Jeretov«, Dječji vrtić Opatija, Gradska knjižnica i čitaonica »Viktor Car Emin«, Hrvatski muzej turizma, Javna vatrogasna postrojba Opatija) i drugim ustanovama i pravnim osobama koje djeljuju na području Grada Opatije, te poslove suradnje s civilnim sektorom.

Zamjenik gradonačelnika je odgovoran za obavljanje povjerenih poslova iz stavka 1. i 2. ove točke.

II.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenik gradonačelnika je dužan pridržavati se pisanih i usmenih uputa gradonačelnika i podnositi redovno izvješće gradonačelniku, te parafirati akate iz područja povjerenih poslova upućenih na potpis gradonačelniku.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove odluke zamjenik gradonačelnika je ovlašten primati stranke, poslovne partnere i predstavnike drugih subjekata s kojima Grad službeno komunicira.

III.

Odluku o obavljanju poslova predstavljanja Grad Opatije u protokolarnim prigodama donijet ću za svaki pojedini slučaj, neovisno o području povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na oglasnoj ploči Grada Opatije i na mrežnim stranicama Grada Opatije.

Klasa: 021-01/17-01/22

Ur. broj: 2561/01-04/01-17-1

Opatija, 14. lipnja 2017.

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr