SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

116.

Na temelju članka 190. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 155/09, 71/10, 139/ 10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16), članka 5. stavka 1. točke a. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (»Narodne novine« broj 46/11, 6/13 i 63/14), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09,16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 4. sjednici, održanoj 27. srpnja 2017. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju
mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 35/12 i 32/14), u članku 2. točki 2. (CRES), alineja 2. mijenja se i glasi:

»- IVANA BULJETA MRAČIĆ, dr.med.«

U točki 4. (ČABAR) iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4.:

»- DANIEL VICTOR ŠIMAC, dr.med.«

U točki 9. (MALI LOŠINJ), alineja 1. mijenja se i glasi:

»- IVANA BULJETA MRAČIĆ, dr. med.«

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, dužnosti mrtvozornika za područje Grada Cresa i Grada Malog Lošinja razrješuje se Anamarija Vodanović, dr.med.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/17-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-17-40

Rijeka, 27. srpnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr