SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

113.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09, 123/11 i 56/16), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 5. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica (»Službene novine« broj 25/13 i 29/13), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 4. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2017. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Jadran Hoteli d.d. na davanje potkoncesija na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela
autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Jadran Hoteli d.d. Strossmayerova 1, da kao Koncesionar u autokampu i na plaži Oštro, Grad Kraljevica, temeljem Ugovora o koncesiji broj P 007/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica (KLASA: 342-01/11-02/42, URBROJ: 2170/1-07-13-19/MK od 01. listopada 2013. godine) - dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji, sklopi ugovore o potkoncesijama od dana stupanja na snagu ove Odluke do 31. prosinca 2017. godine s:

1. Ugostiteljskim obrtom »Porto Re«, vlasnika Davora Mraovića, OIB: 04453141231, Kraljevica, Braće Radić 2 za ugostiteljsku djelatnosti na objektu, ugostiteljskoj terasi površine od 110 m2, za iznajmljivanje 80 ležaljki na površini od 280 m2 i iznajmljivanja 3-5 pedalina na površini od 50 m2 za iznos od 33.891,00 kuna i 3% od godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja usluga na predmetu potkoncesije za promjenjivi dio naknade

2. Obrtom Iznajmljivanje trampolina, vlasnika Marina Hreljca, OIB: 64700222831, Grižane, Kamenjak 34D za obavljanje djelatnosti rekreacijskog sadržaja - iznajmljivanje trampolina, na površini od 90 m2 za iznos od 243,00 kune i 3% godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja usluga na predmetu potkoncesije za promjenjivi dio naknade.

Grafički prikaz područja korištenja potkoncesija sastavni je dio Ugovora o potkoncesijama.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju kao i prihod od djelatnosti koja je predmet potkoncesije koncesije čine prihode na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica (»Službene novine« broj 25/13 i 29/13) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/11-02/42, URBROJ: 2170/1-07-13-19/MK od 1. listopada 2013. godine) ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja pojedinog Ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke, primjerak dostaviti davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/17-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-17-30

Rijeka, 27. srpnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr