SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

112.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09, 123/11 i 56/16), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 15. stavka 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat (»Službene novine« broj 14/14 i 39/ 14), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 4. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2017. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar
Riviera d.d. na davanje potkoncesije na pomorskom
dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže ispred
autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, da kao Koncesionar na plaži ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat temeljem Ugovora broj P 007/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat (KLASA: 342-01/13-02/20, URBROJ: 2170/1-07-02/1-14- 24 od 01. srpnja 2014. godine) i Dodatka Ugovoru broj P 007/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat (KLASA: 342-01/13-02/20, URBROJ: 2170/ 1-07-02/1-15-39 od 02. veljače 2015. godine) - dalje u tek stu: Ugovor o koncesiji, sklopi ugovor o potkoncesiji na rok do 15. rujna 2017. godine s:

1. Dinom Čerkezovićem, vlasnikom obrta za usluge OZIRIS, Punat, Vela Draga 1, za obavljanje sportsko rekreativnih djelatnosti i pružanja usluga iznajmljivanja 2 vodena skutera, te obavljanja djelatnosti vuče rekvizita jednim gliserom na dijelu k.č. 2279 k.o. Stara Baška na površini od 20 m2 na kopnu s pripadajućim akvatorijem od 880 m2 s predloženom godišnjom naknadom za potkoncesiju od 12.000,00 kuna za stalni dio i 4% godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja usluga na predmetu potkoncesije za promjenjivi dio naknade.

Grafički prikaz područja korištenja potkoncesije sastavni je dio Ugovora o potkoncesiji.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju i prihod potkoncesionara od obavljanja djelatnosti na predmetu koncesije zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju iz članka 5. Ugovora o koncesiji.

Potkoncesionar je dužan prije početka obavljanja gospodarske djelatnosti zatražiti suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat (»Službene novine« broj 14/14 i 39/14) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat (342-01/13-02/20, URBROJ: 2170/1-07-02/1-14-24 od 01. srpnja 2014. godine), te Dodatka Ugovoru broj P007/07/ 2014 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat (KLASA: 342-01/13-02/20, URBROJ: 2170/ 1-07-02/1-15-39) od 02. veljače 2015. godine ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja Ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke, jedan originalni primjerak dostaviti Davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/17-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-17-26

Rijeka, 27. srpnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr