SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

111.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/ 10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 12. stavka 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj (»Službene novine« broj 25/13 i 21/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 4. sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine, donijela je

ODLUKU
o izmijeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti
trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. na davanje
potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja
autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj

Članak 1.

Članak 1. Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj od 22. svibnja 2015. godine (»Službene novine« broj 17/15 - dalje u tekstu Odluka o davanju suglasnosti) mijenja se i glasi:

»Daje se suglasnost trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. iz Njivica, Primorska cesta bb, 51512 Njivice da kao Koncesionar na plažama, temeljem Ugovora broj: P 008/ 07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj od 1. siječnja 2014. godine i Dodatka Ugovoru broj P 008/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj od 31. srpnja 2015. godine - dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji, sklopi ugovore o potkoncesiji na rok do 31. prosinca 2019. godine s:

1. obrtom MASSARE, vlasnika Adnana Kamberovića, za pružanje usluge masaže ukupne površine 6 m2 s predloženom godišnjom naknadom za potkoncesiju od 7.000,00 kuna za stalni dio i 3% godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja usluga na predmetu potkoncesije za promjenjivi dio naknade,

2. obrtom RAED vlasnika Raeda Kharboutlya, za jedan štand za prodaju suvenira i nakita na površini od 5 m2 s predloženom godišnjom naknadom za potkoncesiju od 7.000,00 kuna za stalni dio i 3% godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja usluga na predmetu potkoncesije za promjenjivi dio naknade.

3. trgovačkim društvom MORE, SUP & FUN d.o.o., za iznajmljivanje 8 SUP daski za veslanje, 2 pedaline, 3 kajaka na ukupnoj površini od 100 m2 s predloženom godišnjom naknadom za potkoncesiju od 7.000,00 kuna za stalni dio i 3% godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja usluga na predmetu potkoncesije za promjenjivi dio naknade.

4. obrtom AQUA PARK-RESORT, vlasnika Damira Mehanovića, za pružanje usluga vodenog parka na ukupnoj površini od 300 m2 s predloženom godišnjom naknadom za potkoncesiju od 7.000,00 kuna za stalni dio i 3% godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja usluga na predmetu potkoncesije za promjenjivi dio naknade.

Grafički prikazi područja korištenja potkoncesije sastavni su dijelovi svakog Ugovora o potkoncesiji.«

Članak 2.

Članak 2. Odluke o davanju suglasnosti mijenja se i glasi:

»Prihod od naknade za potkoncesiju i prihod potkoncesionara od obavljanja djelatnosti na predmetu koncesije zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju iz članka 9. Ugovora o koncesiji.

Potkoncesionar iz članka 1. točka 4. ove Odluke dužan je prije početka obavljanja gospodarske djelatnosti zatražiti suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe.«

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj (»Službene novine« broj 25/13 i 21/15), i Ugovora o koncesiji ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije originalni primjerak ili ovjerenu presliku svakog ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama«.

Klasa: 021-04/17-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-17-28

Rijeka, 27. srpnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr