SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

106.

Na temelju članka 45. stavka 1. alineje 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 128. stavka 1. točke 3. i stavka 4. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09), članka 18. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka (»Službene novine« broj 9/15), članka 18. Ugovora P 008/07/2015 o koncesiji na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka (KLASA: 342-01/13-02/44, URBROJ: 2170/01-07-02/3-15-55 od 23. studeni 2015. godine), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 4. sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine, donijela je

ODLUKU
o oglašavanju ništavom Odluke o davanju koncesije
na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko
korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže
i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka

Članak 1.

Utvrđuje se da je Županijska skupština u ime Davatelja koncesije, Primorsko-goranske županije, temeljem prethodno provedenog postupka i prijedloga Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru donijela Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka (»Službene novine« 9/15).

Utvrđuje se da su Davatelj koncesije i Zajednica ponuditelja Projekt Preluk d.o.o., Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB: 30411928516, Projekt zapad d.o.o., Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB: 07297745853 i Food city d.o.o., Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB: 37466605280 - kao Koncesionar dana 23. studenog 2015. godine zaključili Ugovor P 008/07/ 2015 o koncesiji na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka (KLASA: 342-01/13-02/ 44, URBROJ: 2170/01-07-02/3-15-55).

Članak 2.

Ovom Odlukom oglašava se ništavom Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka (»Službene novine« 9/15) iz razloga stvarne nemogućnosti izvršenja iste od strane Davatelja koncesije.

Članak 3.

Utvrđuje se da Koncesionar nema nepodmirenih obveza koje proizlaze iz Ugovora iz članka 1. stavka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke poništava se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka (KLASA: 342-01/13-02/ 44, URBROJ:2170/01-07-02/3-15-55 od 23. studenoga 2015. godine).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Zajednica ponuditelja Projekt Preluk d.o.o., Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB: 30411928516, Projekt zapad d.o.o., Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB: 07297745853 i Food city d.o.o., Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB: 37466605280, koju temeljem Sporazuma zastupa trgovačko društvo Projekt Preluk d.o.o., Koncesionar je temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka (»Službene novine« 9/15, dalje u tekstu: Odluka) i Ugovora P 008/07/2015 o koncesiji na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka (KLASA: 342-01/13-02/44, URBROJ:2170/ 01-07-02/3-15-55, dalje u tekstu: Ugovor) od 23. studeni 2015. godine, a koji je sklopljen između Zajednice ponuditelja i Primorsko-goranske županije.

Odlukom je utvrđeno da Najpovoljniji ponuditelj prihvaća mogućnost odgođenog stupanja u posjed u odnosu na vrijeme sklapanja Ugovora, te se odriče prava potraživanja naknade štete ili bilo kojeg drugog prava koje bi moglo proizaći prema Davatelju koncesije, s tog osnova.

Predmetnim Ugovorom utvrđeno je da u trenutku potpisivanja, Davatelj koncesije nije mogao Koncesionara uvesti u posjed koncesioniranog područja s obzirom da su se u posjedu istog nalazili drugi pravni subjekti bez pravne osnove. Također utvrđeno je da se uvođenje u posjed odgađa za razdoblje od najdulje godine dana od dana sklapanja Ugovora odnosno do 23. studenog 2016. godine, u kom roku se predviđalo oslobađanje područja od osoba i stvari, te da je početak trajanja koncesije dan uvođenja Koncesionara u posjed.

Protekom roka od godine dana utvrđeno je da se nisu stvorili uvjeti za stupanje Koncesionara u posjed te je upitno vrijeme kada će ti uvjeti biti ostvareni slijedom čega se odredbe Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka (»Službene novine« 9/15) ne mogu stvarno izvršiti.

Koncesionar je dopisom od 31. siječnja 2017. godine pozvan na sporazumni raskid Ugovora što je odbio.

Kako nisu ispunjeni uvjeti za jednostrani raskid koncesije primjenom odredbe članka 128. stavak 1. točka 3. Zakona o općem upravnom postupku Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka (»Službene novine« 9/15) oglašava se ništavom iz razloga stvarne (faktične) nemogućnosti izvršenja iste, temeljem članka 128. st. 4. kako Odluka nema pravni učinak tako se poništavaju i učinci koje je odluka proizvela - Ugovor o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/17-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-17-16

Rijeka, 27. srpnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr