SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

104.

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planuNarodne novine« broj 124/14, 115/15 i 87/16), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) te članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 4. sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine, donijela je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije
za 2016. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom obavlja se preraspodjela u strukturi rezultata poslovanja radi pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine, te manjka primitaka od financijske imovine, te utvrđuje namjena i raspodjela financijskog rezultata Primorsko-goranske županije za 2016. godinu.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima Primorsko-goranske županije na dan 31. prosinca 2016. godine, utvrđena su kako slijedi:

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Višak prihoda poslovanja od 30.789.338,83 kune umanjuje se za 61.600,00 kuna izvršenog povrata u 2017. godini na teret viška prihoda iz 2016. godine, a koji se odnosi na neopravdani dio namjenskog prihoda Ministarstva turizma za izradu Strateškog plana razvoja turizma sa strateškim operativnim marketing planom 2016.-2020. godine. Nakon te korekcije rezultata iz 2016. godine stanje po osnovnim računima podskupine 922 na dan 31. prosinca 2016. godine sada iznosi kako slijedi:

 

*Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Ukupan višak prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje iznosi 15.817.168,53 kune.

Članak 4.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja u 2016. godini na računu 92211 - Višak prihoda poslovanja u iznosu 30.727.738,83 kune pokrit će se stanje na računu 92222- Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 14.071.951,56 kuna te stanje na računu 92223-Manjak primitaka od financijske imovine u iznosu 838.618,74 kune.

Članak 5.

Od ukupnog viška prihoda Primorsko-goranske županije u 2016. godini 638.034,88 kuna izdvaja se u stalnu pričuvu koja će se aktivirati u slučaju onečišćenja mora od nepoznatog počinitelja i koja se neće iskazivati u Proračunu, dok se preostali višak u iznosu od 15.179.133,65 kuna raspodjeljuje kako slijedi:

.za obveze po osnovi namjenskih prihoda 1.880.490,60 kn

.za obveze po osnovi ugovornih obveza 7.764.556,14 kn

Namjena za obveze po osnovi namjenskih prihoda i obveze po osnovi ugovornih obveza utvrđena je u sklopu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2016. godinu.

Ostatak od 5.534.086,91 kunu raspodjeljuje se za sljedeće namjene:

.za projekt Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj 520.000,00 kn

.za financiranje dostupnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite 500.000,00 kn

.za sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka 1.000.000,00 kn

.za investicijsko održavanje objekata i opreme osnovnog školstva 540.000,00 kn

.za projekte izgradnje i rekonstrukcije objekata osnovnog školstva 340.000,00 kn

.za projekte izgradnje i rekonstrukcije objekata srednjeg školstva 300.000,00 kn

.za opremanje ustanova srednjeg školstva 100.000,00 kn

.za nastavak projekta Centar za posjetitelje Beli 179.086,91 kn

.za sufinanciranje projekta Čvor Trinajstići 500.000,00 kn

.za projekt ŽCGO Marišćina 500.000,00 kn

.za pripremne radnje za cestu do ŽCGO Marišćina-ŽUC 1.055.000,00 kn.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/17-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-17-12

Rijeka, 27. srpnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr