SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 18. Subota, 15. srpnja 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

24.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine broj« 33/ 01,60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 59. stav. prvi točka 1. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/15-pročišćeni tekst) te članka 4. i 32., Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/15- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na sjednici održanoj dana 21. lipnja 2017. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije

I.

U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina, izabrani su:

1. Pavao Kombol, za predsjednika,

2. mr. Ivica Jerčinović, za člana,

3. Dario Vlastelić, za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/5

URBROJ: 2107-03/17-01-6- 1

Bribir, 21. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
VINODOLSKA OPĆINA

Predsjedavajuća
Jasna Turak, dipl. iur., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr