SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 18. Subota, 15. srpnja 2017.
GRAD OPATIJA

38.

Na temelju članka 48. stavka 1. podstavka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11 i 144/12) I članka 32. Društvenog ugovora KOMUNALCA d.o.o. GRAD OPATIJA zastupan po gradonačelniku Ivo Dujmiću, ing. donosi dana 26. lipnja 2017. godine, sljedeću

ODLUKU
O OPOZIVU ČLANA NADZORNOG ODBORA
I PRIJEDLOG ČLANA NADZORNOG ODBORA KOMUNALAC d.o.o. OPATIJA

I.Opoziva se član nadzornog odbora KOMUNALAC d.o.o. predložen od strane Grada Opatije DUŠAN KOTUR, OIB 2266239241 iz Opatije, D. Trinajstića 1.

II.Predlaže se Skupštini društva da u Nadzorni odbor Društva Komunalac d.o.o. od strane Grada Opatije izabere RINO RAVNIĆ, iz Opatije, Stubište Dražice 1, OIB 99814128724.

III.Mandat novom članu Nadzornog odbora traje do isteka redovnog mandata Nadzornog odbora.

KLASA: 021-05/13-01/32

URBROJ:2156/01-03/01-17-1

Opatija, 26. lipnja 2017. godine

GRAD OPATIJA- ČLAN DRUŠTVA

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr