SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
OPĆINA JELENJE

36.

Na temelju članka 8. i 35. a u svezi s člankom 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službeni glasnik PGŽ« broj 33/09, 13/13 i 6/16) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 1. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU
o izdavanju službenog glasila Općine Jelenje

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se izdavanje službenog glasila Općine Jelenje (u daljnjem tekstu Općina), način izdavanja, sastav i obveze uredništva, sjedište uredništva, način distribucije te troškovi izdavanja.

Članak 2.

Službeno glasilo tiska se i izdaju u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Općine Jelenje, donosi Općinsko vijeće Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Vijeće), a sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13 i 137/15), koji propisuju obvezno objavljivanje općih akata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, kao i svih drugih akata Vijeća, općinskog načelnika Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: načelnik) i njihovih radnih tijela, čije je objavljivanje određeno zakonom, Statutom Općine Jelenje i drugim propisima.

Članak 3.

Naziv službenog glasila Općine je »Službene novine Općine Jelenje« (u daljnjem tekstu »Službene novine«).

Članak 4.

U »Službenim novinama« objavljuju se svi opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenim novinama, odluke i drugi akti Vijeća i Načelnika za koje Vijeće ili Načelnik odrede da će se objaviti, te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Vijeće.

Članak 5.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata općinskih tijela prati, razmatra i usmjerava uredništvo »Službenih novina«.

Uredništvo čine tri člana, i to načelnik, zamjenik načelnika i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,

Glavni i odgovorni urednik »Službenih novina« je načelnik.

Sjedište uredništva je u zgradi Općine Jelenje, Dražičkih boraca 64.

Članak 6.

»Službene novine« se obvezno izdaju nakon svake sjednice Vijeća.

Akti koje donosi Vijeće objavljuju se u prvom slijedećem broju koji se izdaje u roku od pet (5) radnih dana nakon održane sjednice Općinskog vijeća. Ostali akti objavljuju se po potrebi, a o danu objave odluku donosi uredništvo.

Članak 7.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u »Službenim novinama« na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 8.

»Službene novine« se objavljuju u digitalnom obliku na web stranicama Općine Jelenje, a korisnicima se dostavljaju u pismenom obliku.

»Službene novine« se obvezno i besplatno dostavljaju u pisanom obliku:

-Primorsko-goranskoj županiji,

-Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji,

-Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (HIDRA)

-Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

»Službene novine« se, na zahtjev, u pisanom obliku besplatno dostavljaju članovima Vijeća, načelniku i njegovom zamjeniku.

»Službene novine« se mogu, na zahtjev, dostavljati besplatno u pisanom obliku i drugim osobama.

Nakladu »Službenih novina« određuje odgovorni urednik.

Članak 9

Sredstva za izdavanje »Službenih novina« osiguravaju se u proračunu Općine Jelenje.

Članak 10.

Administrativne poslove oko objavljivanja i izdavanja »Službenih novina« obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 11.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se nakon stupanja na snagu Izmjena i dopuna Statuta Općine Jelenju od 27. lipnja 2017. godine.

KLASA:023-08/17-01/1

URBROJ:2170-04/17-01/1

Dražice, 27. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Luka Zaharija, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1018&mjesto=51218&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr