SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
OPĆINA JELENJE

34.

Na temelju članak 19. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) - u daljnjem tekstu: Zakon, članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/ 11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 13/13 i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 1. sjednici održanoj 27. lipnja 2017. donijelo je

P R O G R A M
javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2017. godini

Članak 1.

Javne potrebe u sportu na području Općine Jelenje su aktivnosti u svezi poticanja i promicanja sporta, provođenja dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture mladih, sportske rekreacije građana te održavanja i izgradnje sportskih objekata.

Članak 2.

Programom javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2017. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi s:

-poticanjem i promicanjem sporta

-provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

-sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana,

-djelovanjem udruga sporta,

-nagrađivanja sportaša,

-sportskim aktivnostima osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

-planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem sportskih građevina značajnih za Općinu.

Članak 3.

Ovaj Program će se realizirati putem financiranja športskih klubova i njihovih aktivnosti.

Sportske udruge ostvarivat će pomoći iz Proračuna Općine Jelenje za 2017. godinu temeljem provedenoga javnog poziva za sufinanciranje javnih potreba i sklopljenih ugovora, a prema proračunskim mogućnostima.

Za financiranje programske aktivnost sportskih udruga u 2017. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 711.308,99 kn, od čega se za potpore udrugama u sportu planira iznos od 500.000,00 kuna.

Članak 4.

Za financiranje nabavke sportske opreme planirana su sredstva u iznosu od 0,00 kn

Članak 5.

Za financiranje uređenja sportskih objekata na području Općine Jelenje u 2017. planirana su sredstva u iznosu od 211.308,99 kn

Članak 6.

Program stupa na snagu objavom u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjivat će se od 01.7.2017. god.

KLASA: 023-01/17-01/1

URBROJ: 2170/04-01-15-16

Dražice, 27. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Luka Zaharija, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1018&mjesto=51218&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr