SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
OPĆINA JELENJE

33.

Na temelju članka 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), članak 19. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) - u daljnjem tekstu: Zakon, i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 13/13 i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 1. sjednici održanoj 27. lipnja 2017. donijelo je

P R O G R A M
javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2017. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2017. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Jelenje, a u svezi s:

1.promicanjem kulture (sufinanciranje programa i organizacijom kulturnih i društvenih manifestacija od općinskog značaja, poticanjem i organiziranjem raznih tradicionalnih manifestacija),

2.sufinanciranjem programa iznad standarda u osnovnoškolskom obrazovanju (sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti i projekata.)

3. stipendiranjem učenika i studenata

4. potpora vjerskim zajednicama.

Članak 2.

Proračunom Općine Jelenje planiraju se sredstva za:

1.sufinanciranje promocije kulture u iznosu
od 80.000,00 kn .

2.sufinanciranje aktivnosti programa iznad standarda
u osnovnoškolskom obrazovanju u iznosu
od 20.000,00 kn .

4.sufinanciranje stipendiranjem učenika i studenata
u iznosu od 260.000,00 kn .

5.sufinanciranje vjerskih zajednica u iznosu
od 30.000,00 kn .

Ukupno planiranih sredstava 390.000,00 kn.

Članak 3.

Program javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji financirati će se od ostalih prihoda u ukupnom iznosu od: 390.000,00 kn.

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje programa iz članka 2. osiguravaju se u Proračunu Općine Jelenje, a raspored nositeljima programa vršiti će se temeljem odluka Općinskog načelnika i ugovora.

Članak 5.

Program javnih potreba u kulturi, obrazovanju, i religiji za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od 01.7.2017. god..

KLASA: 023-01/17-01/1

URBROJ: 2170/04-01-15-17

Dražice, 27. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Luka Zaharija, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1018&mjesto=51218&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr